Főoldal » Archív » Jogerősen súlyosabb büntetés a siófoki vállalkozó gyilkosainak ügyében

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a másod­fo­kon eljá­ró Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon hozott jog­erős másod­fo­kú hatá­ro­za­tá­val súlyo­sabb bün­te­tést sza­bott ki a sokak által ismert sió­fo­ki vál­lal­ko­zó meg­ölé­se miatt indult büntetőügyben.

2014 augusz­tu­sá­ban a hat­van­egy éves sió­fo­ki vál­lal­ko­zót ott­ho­ná­nak udva­rán az egyik vád­lott egy fém­cső­vel fejbe ütöt­te, majd tár­sá­val elvet­ték a nála lévő kész­pénzt és mobil­te­le­fon­ját. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben elszen­ve­dett kopo­nya­csont­tö­rés miatt éle­tét vesz­tet­te. Har­ma­dik tár­suk – aki­nek a halá­los bán­tal­ma­zás­ról nem volt tudo­má­sa – az elkö­ve­tők hely­szín­re szál­lí­tá­sá­ban segéd­ke­zett, illet­ve a közel­ben várta őket.

Az ügyész­ség a bán­tal­ma­zás­ban köz­re­mű­kö­dő vád­lot­ta­kat nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ta, melyet egyi­kük tet­tes­ként, mási­kuk bűn­se­géd­ként köve­tett el. A har­ma­dik vád­lot­tal szem­ben a vád­eme­lés­re bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt került sor.

Az első fokon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék az áldo­za­tot tény­le­ge­sen bán­tal­ma­zó első­ren­dű vád­lot­tat vissza­eső­ként tizen­hat év sza­bad­ság­vesz­tés­re, tár­sát több­szö­rös vissza­eső­ként húsz év sza­bad­ság­vesz­tés­re, a rab­lás­ban bűn­se­géd­ként köz­re­mű­kö­dő har­ma­dik vád­lot­tat pedig hat év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A Zala Megyei Főügyész­ség a sér­tett éle­tét kiol­tó első­ren­dű vád­lott ter­hé­re bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa végett fel­leb­be­zett, mely fel­leb­be­zé­sét a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenntartotta.

Az ügyé­szi fel­leb­be­zés ered­mé­nyes volt. A Pécsi Íté­lő­táb­la - egyet­ért­ve az ügyé­szi állás­pont­tal – az első­ren­dű vád­lott bün­te­té­sét tizen­nyolc évre súlyosította.