Főoldal » Hírek » Jogodban áll tudni! - a személyes adatok

Éle­tünk elvá­laszt­ha­tat­lan részé­vé vált az online tér. Sok­szor, sok­fé­le­kép­pen beszé­lünk arról, hogy az inter­net által kínált vég­te­len lehe­tő­ség mel­lett oda kell figyel­ni arra, hogy mit osz­tunk meg, mire kat­tin­tunk és kinek mit küldünk.

Az azon­ban kevés­bé ismert, hogy hol húzó­dik a határ az online tér­ben ter­mé­sze­tes­nek tar­tott cse­le­ke­de­tek, meg­nyil­vá­nu­lá­sok és azon ese­tek között, amik már bűncselekmények.

Dr. Rab Ferenc, a Fővá­ro­si Főügyész­ség helyet­tes szó­vi­vő­je Vecsei H. Mik­lós szín­mű­vésszel arról beszél­get négy részes soro­za­tunk első epi­zód­já­ban, hogy a sze­mé­lyes ada­tok kap­csán mit tehe­tünk meg, és mi az, amit már nem.