Főoldal » Hírek » Jogos követelést sem lehet önbíráskodással érvényesíteni - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a sió­fo­ki fér­fi­val szem­ben, aki az isme­rő­se által átutalt pénzt pró­bál­ta meg erő­sza­ko­san visszaszerezni.

A vád sze­rint a vád­lott egyik isme­rő­sé­nek segéd­ke­zett fel­újí­ta­ni a házát, így 2020 máju­sá­ban részt vett az új nyí­lás­zá­rók meg­ren­de­lé­sé­ben is. A sér­tett nyí­lás­zá­rók for­gal­ma­zá­sá­val fog­lal­ko­zó cége azon­ban a vál­lalt határ­idő­re nem szál­lí­tot­ta le az épí­tő­anya­go­kat, sőt az is bebi­zo­nyo­so­dott, hogy a cég­ve­ze­tő nem utal­ta el a gyár­tás­sal fog­la­ko­zó vál­lal­ko­zás­nak a vád­lott isme­rő­se által befi­ze­tett 800.000,-Ft-os előleget.

A vád­lott isme­rő­se – aki jóide­ig nem tudta elér­ni a sér­tet­tet – 2020 szep­tem­be­ré­ben látta, hogy a férfi a cég bemu­ta­tó ter­mé­ben van, ezért érte­sí­tet­te a vád­lot­tat. A vád­lott a hely­szí­nen meg­je­len­ve indu­la­to­san szá­mon kérte a sér­tet­tet az összeg hol­lé­té­ről, majd ami­kor a cég­ve­ze­tő nyug­tat­ni pró­bál­ta, előbb a sér­tett kezé­re csuk­ta a lap­top­ját, majd a fér­fit a nya­ká­nál fogva a fal­hoz szo­rí­tot­ta és közöl­te, hogy addig nem megy el, amíg az egyéb­ként jogos köve­te­lé­sét vissza nem fizetik.

A sér­tett­nek végül sike­rült a vád­lot­tat az üzlet­ben lévő kana­pé felé terel­ni, azon­ban a vád­lott itt ülve is folya­ma­to­san szo­rí­tot­ta a sér­tett tér­dét, illet­ve több alka­lom­mal, kis erő­vel meg­lök­te a férfi hom­lo­kát azért, hogy a köve­te­lé­sé­nek érvényt szerezzen.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­nek végül a hely­szín­re érke­ző sió­fo­ki rend­őrök vetet­tek véget. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott ugyan jogos köve­te­lés érde­ké­ben lépett fel, azon­ban annak tel­je­sí­té­sét a tör­vény által tilal­ma­zott, erő­sza­kos módon akar­ta kikény­sze­rí­te­ni, ezért az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.