Főoldal » Archív » Jogosulatlanul végzett zsírbontó kezelések miatt pénzbüntetést szabott ki a bíróság - Fotóval

Egy nő inter­ne­ten hir­det­te a szol­gál­ta­tást, majd a hir­de­tés­re jelent­ke­ző, fogy­ni vágyó páci­en­se­ket egy újpes­ti lakás­ban kezel­te, élet­tár­sa segít­sé­ge mel­lett; a bíró­ság több száz­ezer forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te őket.

A vád­irat sze­rint egy 40 éves vád­lott, aki orvo­si vég­zett­ség­gel nem ren­del­ke­zett 2015. évtől 2017 júni­u­sá­ig jogo­sult­ság nél­kül, ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben, több embe­ren, rend­sze­re­sen vég­zett zsír­bon­tó keze­lé­se­ket, ame­lyek­re csak szak­or­vos lett volna jogo­sult.

A nő a keze­lé­se­ket ráadá­sul olyan koz­me­ti­kai ter­mé­kek bőr alá fecs­ken­de­zé­sé­vel végez­te, ame­lyek elő­írás sze­rint csak kül­ső­leg let­tek volna alkal­maz­ha­tók. A szol­gál­ta­tást inter­ne­ten hir­det­te külön­bö­ző web­ol­da­la­kon, és ked­vez­mé­nyes kupon­nal is lehe­tett fizet­ni nála. Két év alatt össze­sen 16 sze­mé­lyen – első­sor­ban nőkön – vég­zett keze­lé­se­ket. A szol­gál­ta­tá­sért az ügy­fe­lek – az alkal­mak szá­má­tól is füg­gő­en – 10.000 - 70.000 forint össze­get fizet­tek. A hir­de­tés­re jelent­ke­ző ügy­fe­le­ket az újpes­ti lakás­ban a nő 45 éves élet­tár­sa fogad­ta. A férfi – akit az ügyész­ség bűn­se­géd­ként vádolt – tájé­koz­tat­ta őket a keze­lé­sek­ről és admi­niszt­ra­tív fel­ada­to­kat is ellá­tott.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nővel és élet­tár­sá­val szem­ben kuruzs­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Bíró­ság­ra.

A bíró­ság vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­ta­kat és a nőt 525 ezer, a  fér­fit  240 ezer forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség mind­két vád­lott ter­hé­re, súlyo­sabb pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa, a véde­lem fel­men­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zett.

A rend­őr­ség koráb­bi, fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/veszelyes-fogyas-fotokkal