Főoldal » Archív » Jogosulatlanul végzett zsírbontó kezeléseket egy nő Budapesten - vádemelés

A vád sze­rint egy 38 éves nő inter­ne­ten hir­det­te a szol­gál­ta­tást, majd a hir­de­tés­re jelent­ke­ző, fogy­ni vágyó páci­en­se­ket egy újpes­ti lakás­ban kezelte.

A vád­lott orvo­si vég­zett­ség­gel nem ren­del­ke­zik, ennek elle­né­re a vád­irat sze­rint 2015. évtől 2017 júni­u­sá­ig jogo­sult­ság nél­kül, ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben, több embe­ren, rend­sze­re­sen vég­zett szak­or­vo­si kom­pe­ten­ci­á­ba tar­to­zó zsír­bon­tó kezeléseket.

A vád­lott a keze­lé­se­ket olyan koz­me­ti­kai ter­mé­kek bőr alá fecs­ken­de­zé­sé­vel végez­te, ame­lyek elő­írás sze­rint csak kül­ső­leg alkal­maz­ha­tók. A szol­gál­ta­tást inter­ne­ten hir­det­te külön­bö­ző web­ol­da­la­kon, és ked­vez­mé­nyes kupon­nal is lehe­tett fizet­ni nála.

A vád­irat sze­rint a fenti idő­szak­ban össze­sen 16 sze­mé­lyen – első­sor­ban nőkön – vég­zett keze­lé­se­ket külön­bö­ző test­ré­sze­ken, de külö­nö­sen a hason, illet­ve com­bon. A szol­gál­ta­tá­sért az ügy­fe­lek – az alkal­mak szá­má­tól is füg­gő­en – 10.000-70.000 forint össze­get fizettek.

A hir­de­tés­re jelent­ke­ző ügy­fe­le­ket az újpes­ti lakás­ban a nő élet­tár­sa fogad­ta. A férfi tájé­koz­tat­ta őket a keze­lé­sek­ről és admi­niszt­ra­tív fel­ada­to­kat is ellátott.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nővel és élet­tár­sá­val - mint bűn­se­géd­del -szem­ben kuruzs­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.