Főoldal » Archív » Jogosulatlanul vette fel az elhunyt rokona számlájára utalt ellátást a vádlott

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 41 éves pápai nő ellen, aki az elhunyt nagy­nén­je folyó­szám­lá­já­ra a halál­eset bekö­vet­ke­zé­se után folyó­sí­tott szo­ci­á­lis ellá­tás össze­gét jogo­su­lat­la­nul felvette. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő nagy­nén­je idős­ko­rú­ak ellá­tá­sá­ban része­sült, ame­lyet az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal havi rend­sze­res­ség­gel utalt a szám­lá­já­ra. Az ellá­tás­ra jogo­sult 2015 júli­u­sá­ban elhunyt, a folyó­szám­lá­hoz tar­to­zó bank­kár­tya pedig a vád­lott­hoz került.

A kor­mány­hi­va­tal a halál­eset­ről csak 2016 janu­ár­já­ban, az ellá­tá­sok éves felül­vizs­gá­la­ta­kor szer­zett tudo­mást, ám addig­ra továb­bi, közel 257 000 forint átuta­lá­sá­ra került sor. A hiva­ta­li ügy­in­té­ző 2016 feb­ru­ár­já­ban, a pénz­összeg vissza­uta­lá­sa érde­ké­ben tele­fo­non fel­vet­te a kap­cso­la­tot a vád­lot­tal, aki így tudo­mást szer­zett arról, hogy a nagy­nén­je szám­lá­ján nagyobb pénz­összeg talál­ha­tó, de egy­ben azt is meg­tud­ta, hogy a pénz­zel jog­sze­rű­en nem rendelkezhet.

Ennek elle­né­re az asszony 2016 feb­ru­ár­já­ban három alka­lom­mal, majd 2016. júni­us végén a bir­to­ká­ban lévő bank­kár­tyá­val külön­bö­ző össze­ge­ket vett fel Pápán talál­ha­tó ATM auto­ma­ták­ból. A vád­lott a bank­kár­tya, illet­ve a hozzá tar­to­zó PIN-kód jogo­su­lat­lan hasz­ná­la­tá­val a szám­la­ve­ze­tő pénz­in­té­ze­tet meg­té­vesz­tet­te, a kor­mány­hi­va­tal­nak pedig össze­sen 249 000 forint kárt okozott.