Főoldal » Archív » Jövedéki adócsaló bűnszövetségre csaptak le a kecskeméti ügyészek – VIDEÓVAL!

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ügyé­szei 2018. augusz­tus 30-án össze­han­golt akció kere­té­ben elfog­ták és őri­zet­be vet­ték egy jöve­dé­ki adó­csa­ló bűn­szö­vet­ség hat tag­ját, akik 2018 júli­u­sá­tól Nyír­egy­há­zá­ról, illet­ve Hajdú-Bihar megyé­ből szer­ve­zet­ten, tovább­ér­té­ke­sí­té­si cél­lal több mint 16 ezer doboz magyar adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát sze­rez­tek meg és szál­lí­tot­tak Bács-Kiskun megyébe.

A kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zó ügyé­szek a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat (NVSZ) fel­je­len­té­se alap­ján indí­tot­tak nyo­mo­zást, mert ada­tok merül­tek fel arra, hogy egy Bács-Kiskun megyé­hez kötő­dő és szer­ve­zet­ten műkö­dő bűnö­zői cso­port jöve­dé­ki adó­zás alól elvont ciga­ret­tát sze­rez meg nagy mennyi­ség­ben Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyé­ben isme­ret­len sze­mé­lyek­től, majd a dohány­ter­mé­ke­ket Bács-Kiskun megyé­be szál­lít­va továbbértékesítik.

A bűn­szö­vet­sé­get egy férfi test­vér­pár működ­tet­te, akik a cso­port veze­té­sén kívül elő­fu­tó­ként az adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­tá­kat szál­lí­tó jár­mű­vet is kísér­ték. A bűn­szö­vet­ség­ben, a szál­lí­tá­sok­hoz szük­sé­ges kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban részt vett egy nő is, aki a test­vér­pár egyik tag­já­nak az élet­tár­sa. Az adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­tá­kat min­den alka­lom­mal egy továb­bi férfi bűn­társ szál­lí­tot­ta. A szer­ve­zett bűnö­zői cso­port műkö­dé­sét segí­tet­te egy hiva­tá­sos állo­má­nyú rend­őr is, aki a szál­lí­tá­sok­hoz gép­ko­csi­kat szer­zett és az elő­fu­tó autó­kat kar­ban­tar­tot­ta, de a kap­cso­lat­tar­tás­hoz CB rádi­ó­kat is beszer­zett. A bűn­szö­vet­ség több mint 16 ezer doboz adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­ta meg­szer­zé­sé­vel jöve­dé­ki adó­ban a költ­ség­ve­tés­nek 5 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kárt okozott.

Az NVSZ által vég­zett kiter­jedt fel­de­rí­tés alap­ján a kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zó ügyé­szek 2018. augusz­tus 30-án egy össze­han­golt akció kere­té­ben lecsap­tak a bűnö­zői cso­port­ra. Az akci­ó­ban részt vet­tek a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont, az NVSZ, a NAV és a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság tag­jai is. Az akció során a bűn­szö­vet­ség tag­ja­it ciga­ret­ta átvé­te­le köz­ben egy Hajdú-Bihar megyei ben­zin­kú­ton tet­ten érték, elfog­ták a ciga­ret­tá­kat átadó fér­fit is. Ezen kívül 10 hely­szí­nen egy­ide­jű­leg ház­ku­ta­tást tar­tot­tak, mely­nek során több mint 16.000 doboz jöve­dé­ki adó­zás alól elvont ciga­ret­tát, kész­pénzt és a rend­őr gya­nú­sí­tott lakó­he­lyén enge­dély nél­kül tar­tott lősze­re­ket is lefoglaltak.

A nyo­mo­zó ügyé­szek a bűnö­zői cso­port tag­ja­it – öt fér­fit és egy nőt – őri­zet­be vet­ték és üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben, jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként. A rend­őr bűn­tár­sat az enge­dély nél­kül tar­tott lősze­rek miatt lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel is meggyanúsították.

A nyo­mo­zó ügyé­szek kez­de­mé­nyez­ték a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét is, ugyan­is a bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos­sá­ga, szer­ve­zett­sé­ge és egyes gya­nú­sí­tot­tak hatá­ron átnyú­ló kap­cso­la­tai miatt tar­ta­ni kell az elkö­ve­tők szö­ké­sé­től és elrej­tő­zé­sé­től, illet­ve a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­sé­től. Ezen kívül az ügyész­ség sze­rint a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indokolja.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2018. szep­tem­ber 1-én dön­tött az ügyész­ség indít­vá­nya­i­ról és elren­del­te mind a hat gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se egy gya­nú­sí­tott ese­té­ben jog­erős, a többi eset­ben a gya­nú­sí­tott és a védő fel­leb­be­zett a dön­tés ellen.

A gya­nú­sí­tot­tak tet­ten­éré­sé­ről és elfo­gá­sá­ról a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sai vide­ót is készí­tet­tek, amely az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

www.tek.gov.hu/video/media1067.mpg