Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Július végére halasztotta a határozathozatalt az ítélőtábla az ún. SZEVIÉP-ügyben - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Har­mad­fo­kon nyil­vá­nos ülés­sel foly­ta­tó­dott az eljá­rás a Pécsi Íté­lő­táb­lán a köz­is­mert bün­te­tő­ügy­ben, amely­ben a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Sze­ge­di Tör­vény­szék másod­fo­kú fel­men­tő íté­le­té­nek meg­vál­toz­ta­tá­sát, és a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek csőd­bűn­cse­lek­mény bűn­tet­té­ben való meg­ál­la­pí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság előtt indult ügy­ben az első­fo­kú bíró­ság a három vád­lot­tat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett csőd­bűn­cse­lek­mény bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te őket. A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Sze­ge­di Tör­vény­szék a járás­bí­ró­ság bűnös­sé­get meg­ál­la­pí­tó íté­le­tét meg­vál­toz­tat­va a vád­lot­ta­kat a vád alól fel­men­tet­te.

A fel­leb­be­zé­sek foly­tán har­mad­fo­kon foly­ta­tott eljá­rás­ban a vádat kép­vi­se­lő Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­lot­tak­ra csőd­bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A Pécsi Íté­lő­táb­la az ügy­ben a mai napon tar­tott nyil­vá­nos ülést - a hatá­ro­zat meg­ho­za­ta­la és kihir­de­té­se cél­já­ból – 2020. júli­us 30. nap­já­ra elna­pol­ta.