Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Június 1-től a bíróság elé állítást érintő változás

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt gyor­sí­tott eljá­rás­ban a bíró­ság elé állít­hat­ja, ha a bűn­cse­lek­mény­re tíz évnél nem súlyo­sabb bün­te­tést ír elő a tör­vény, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a bizo­nyí­té­kok ren­del­ke­zés­re áll­nak és az elkö­ve­tőt tet­ten érték vagy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beismerte.

A veszély­hely­zet alatt az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott három hóna­pon belül állít­hat­ta bíró­ság elé az elkövetőt. 

A veszély­hely­zet meg­szű­né­se után ez a határ­idő két hónap.