Főoldal » Hírek » Kábítószer-kereskedő barátokkal szemben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A vád sze­rint egy 26 éves férfi 2020-ban drog­gal keres­ke­dett Buda­pes­ten, barát­ja, aki szin­tén díler­ke­dett, tőle vette a mari­hu­á­nát. Elfo­gá­suk­kor egy V. kerü­le­ti lakás­ból kábí­tó­szert, mér­le­ge­ket és nagy össze­gű kész­pénzt is lefog­lal­tak a nyo­mo­zók.

A vád­irat sze­rint egy 26 éves férfi mari­hu­á­ná­val keres­ke­dett, ame­lyet egy V. kerü­le­ti lakás­ban tárolt és elő­ze­tes egyez­te­tést köve­tő­en érté­ke­sí­tett a vevő­kö­ré­be tar­to­zó sze­mé­lyek részé­re. 2020. május 25-én az esti órák­ban – tovább érté­ke­sí­tés cél­já­ból – jelen­tős mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát adott el 2.400.000 forin­tért barát­ja, egy 25 éves férfi részé­re, aki azt gép­ko­csi­já­ban vitte tovább. A bel­vá­ro­si rend­őrök rövid időn belül a Bajcsy-Zsilinszky úton meg­ál­lí­tot­ták a 25 éves fér­fit, majd miu­tán meg­ta­lál­ták az autó­ban a kábí­tó­szert, elfog­ták. A rend­őrök ezután a 26 éves dílert kerí­tet­ték kézre a köze­li lép­cső­ház­ban, aki­nek a laká­sá­ban kan­na­bisz tar­tal­mú növé­nyi szár­ma­zé­kot, kan­na­bisz gyan­tát, digi­tá­lis mér­le­ge­ket, kábí­tó­szer cso­ma­go­lá­sá­ra alkal­mas fóli­á­zó készü­lé­ket, vala­mint a kábí­tó­szer keres­ke­de­lem­ből szár­ma­zó több mil­lió forin­tot és több száz­ezer eurót fog­lal­tak le.

 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség emel­lett pénz­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra és vagyon­el­kob­zás­ra is indít­ványt tett a vád­irat­ban.

 

A rend­őr­ség által koráb­ban, jelen ügyet is érin­tő­en kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kevesebb-mint-16-ora-alatt-ket-dilert-es-egy