Főoldal » Archív » Kábítószer-kereskedő bűnszervezet tagjainak előzetes letartóztatását indítványozza az ügyészség

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bűn­szer­ve­zet már több hónap­ja mari­hu­á­na magyar­or­szá­gi import­já­val és nagy­ke­res­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott főként Buda­pest területén. 

A bűnö­zői cso­port veze­tő­jét és tag­ja­it a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda (KR NNI) mun­ka­tár­sai a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont (TEK) műve­le­ti egy­sé­gé­nek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel 2017. novem­ber 20-án fog­ták el Buda­pes­ten. A nyo­mo­zást kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt velük szem­ben a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda teljesíti.

A nyo­mo­zás kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú cse­lek­mény miatt folyik, és még kez­de­ti stá­di­um­ban van. A továb­bi­ak­ban a szak­ér­tői bizo­nyí­tá­sok mel­lett elsőd­le­ge­sen a kábí­tó­szer beszer­zé­si, vala­mint érté­ke­sí­té­si folya­ma­tá­nak tel­jes körű tisz­tá­zá­sa szük­sé­ges. Erre is tekin­tet­tel meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén mások­kal össze­be­szél­ve, illet­ve őket befo­lyá­sol­va, vagy más módon a bizo­nyí­tást veszélyeztetnék.

Emel­lett a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján meg­ala­po­zot­tan lehet tar­ta­ni attól is, hogy a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés hiá­nyá­ban a gya­nú­sí­tot­tak a ható­sá­gok elől meg­szök­né­nek, elrej­tőz­né­nek, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye is vala­mennyi­ük ese­té­ben reális.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sé­nek kér­dé­sé­ben a mai napon hoz döntést.

A rend­őri intéz­ke­dés­ről az ORFK által köz­zé­tett fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszer-kereskedoket-fogtak-el-3