Főoldal » Hírek » Kábítószer-kereskedő bűnszervezet tagjainak letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi videóval

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a három fér­fi­nek és három nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket a rend­őr­ség azzal gya­nú­sít, hogy 2020 novem­be­re óta keres­ked­tek kábí­tó­szer­rel a Dél-Alföldön.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke, egy sze­ge­di férfi kábí­tó­szer eladá­sá­ra egy olyan háló­za­tot ala­kí­tott ki, mely­ben a nála jelent­ke­ző fogyasz­tó­kat lány­test­vé­rei vala­mint élet­tár­sa szol­gál­ták ki. A „kris­tály” fan­tá­zia­né­ven ismert anya­got a férfi uta­sí­tá­sa alap­ján a csa­lád­ta­gok mér­ték ki és cso­ma­gol­ták, vala­mint Szeged-szerte ők talál­koz­tak sze­mé­lye­sen a vásár­lók­kal, akik­től az átadás­kor a vétel­árat is beszed­ték. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je a kábí­tó­szert egy szin­tén elfo­gott tár­sá­tól sze­rez­te be, vala­mint abból érté­ke­sí­tett egy továb­bi gyanúsított-társának is.

A 2021. május 26-án, egy össze­han­golt rend­őr­sé­gi akció kere­té­ben, több hely­szí­nen egy­ide­jű­leg foga­na­to­sí­tott raj­ta­ütés során a rend­őrök kris­tályt vala­mint mari­hu­á­nát, továb­bá kábítószer-csomagolásához hasz­nált tár­gya­kat és kész­pénzt fog­lal­tak le a gya­nú­sí­tot­tak lakóhelyén.

A bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség az elkö­ve­tők szökésének-elrejtőzésének veszé­lyé­re, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak vala­mint a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­se­ken fog dönteni.

A raj­ta­ütés­ről a Rend­őr­ség által készí­tett vide­ó­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/harom-megye-16-helyszin-75-millio-es-egy