Főoldal » Hírek » Kábítószer-kereskedő élettársakkal szemben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség – fotókkal

Egy 35 éves férfi és 31 éves élet­tár­sa hosszabb ideje keres­ke­dett drog­gal. Elfo­gá­suk­kor az álta­luk bérelt VII. kerü­le­ti lakás­ból 6 külön­bö­ző kábí­tó­szert és nagy össze­gű kész­pénzt is lefog­lal­tak a nyomozók.

A vád­irat sze­rint a 35 éves férfi és a 31 éves nő élet­tár­sak, akik 2018. évtől Buda­pest terü­le­tén külön­bö­ző faj­tá­jú kábí­tó­sze­rek keres­ke­del­mé­vel fog­lal­koz­tak. A vevő­ket jel­lem­ző­en az álta­luk bérelt VII. kerü­le­ti lakás­ban szol­gál­ták ki, ahol a kábí­tó­sze­re­ket is tárol­ták. A vevők­kel tele­fo­non - szó­ban vagy SMS üze­net­ben -, illet­ve külön­bö­ző üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­so­kon keresz­tül egyez­tet­ték a kábí­tó­sze­rek átadá­sá­nak helyét és idő­pont­ját. A nő a kábí­tó­sze­rek érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zó bevé­te­lek­ről, illet­ve a költ­sé­gek­ről rész­le­tes írás­be­li jegy­ze­te­ket készített. 

A nyo­mo­zó ható­ság 2020. júni­us 09-én intéz­ke­dett az elkö­ve­tők­kel szem­ben. A bérelt lakás­ban a kuta­tás­kor a nyo­mo­zók több mint fél kilo­gramm amfe­ta­mint, 130 darab LSD bélye­get, továb­bá MDMA-tartalmú tab­let­tát, illet­ve port, hal­lu­ci­no­gén ható­anyag tar­tal­mú gom­bát, koka­int, és mari­hu­á­nát is talál­tak, ami­ket lefog­lal­tak. Az élet­tár­sak az ingat­lan­ban tar­tot­ták a kábí­tó­sze­rek érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zó nagy össze­gű kész­pénzt is, amit a nyo­mo­zók szin­tén lefoglaltak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség emel­lett pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és vagyon­el­kob­zás­ra is indít­ványt tett a vádiratban.

A fotó­kat a rend­őr­ség készí­tet­te a kutatáskor.