Főoldal » Archív » Kábítószer-kereskedő páros ellen emelt vádat a Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 46 éves érdi és egy 35 éves sió­fo­ki fér­fi­val szem­ben, akik jelen­tős mennyi­sé­gű amfe­ta­mint érté­ke­sí­tet­tek a Bala­ton déli part­ján.

A két férfi 2015-ben ismer­te meg egy­mást, az idő­sebb vád­lott már ekkor fel­aján­lot­ta tár­sá­nak, hogy tovább­ér­té­ke­sí­tés cél­já­ból kábí­tó­szert ad el neki, aki ekkor még nem élt a kínál­ko­zó lehe­tő­ség­gel. Később azon­ban pénz­ügyi prob­lé­mái adód­tak, ezért már ő keres­te meg ismerősét.

Az érdi férfi 2016 ősze és 2017 júli­u­sa között három alka­lom­mal adott el amfe­ta­mint sió­fo­ki tár­sá­nak, aki az így meg­szer­zett össze­sen 170 gramm mennyi­sé­gű kábí­tó­szert az isme­rő­si köré­ben terítette.

Végül a rend­őrök 2017 júli­u­sá­ban ütöt­tek rajta a páro­son. Az érdi férfi laká­sán ekkor is jelen­tős mennyi­sé­gű amfe­ta­mint, koka­int, illet­ve a kábí­tó­szer por­ci­ó­zá­sá­hoz és érté­ke­sí­té­sé­hez hasz­nált esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le, míg a sió­fo­ki fér­fi­től szin­tén nagyobb mennyi­sé­gű speed por, és annak kimé­rés­re szol­gá­ló mér­leg került elő. Az érdi fér­fi­ről elfo­gá­sa után az is kide­rült, hogy nem­csak árul­ta, de fogyasz­tot­ta is a kábí­tó­szert, nála pszi­cho­ak­tív anyag és koka­in fogyasz­tá­sa volt igazolható.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő érdi fér­fi­val szem­ben fegy­ház, míg sió­fo­ki tár­sá­val szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.