Főoldal » Archív » Kábítószer-kereskedők ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség - VIDEÓVAL

Az ügy­nek négy vád­lott­ja van, három magyar és egy viet­ná­mi férfi.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül két 34 éves magyar férfi 2016 máju­sa és 2016 decem­be­re között mari­hu­á­na nagy­ba­ni keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott. Az eladás­ra szánt kábí­tó­szert nagy­részt kül­föld­ről, Cseh­or­szág­ból sze­rez­ték be, alkal­man­ként több kilo­gram­mot kite­vő mennyi­ség­ben. A kábí­tó­szer beszer­zé­sé­ben később a har­ma­dik magyar tár­suk is köz­re­mű­kö­dött. A tovább­ér­té­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­szert jel­lem­ző­en 2800 euró/kg áron vásárolták.

Elő­for­dult, hogy a vád­lot­tak a kábí­tó­szer vásár­lá­sá­hoz szük­sé­ges pénz egy részét oly módon terem­tet­ték elő, hogy a hoz­zá­tar­to­zó­ik által hasz­nált gép­ko­csi­kat idő­le­ge­sen zálog­ba adták, a zálog­köl­csön össze­gét a kábí­tó­szer meg­vá­sár­lá­sá­ra for­dí­tot­ták, majd az érté­ke­sí­té­sé­ből befolyt pénz­ből az elzá­lo­go­sí­tott autó­kat néhány napon belül kiváltották.

A három magyar férfi 2016. decem­ber 15-én, nagyobb mennyi­sé­gű mari­hu­á­na meg­vé­te­lé­ről álla­po­dott meg egy viet­ná­mi isme­rő­sük­kel, ami­nek átadá­sá­ra más­nap, 2016. decem­ber 16-án a XV. kerü­let­ben, a Nep­tun utca egyik par­ko­ló­já­ban került sor. A kábí­tó­szer átadás-átvétele úgy tör­tént, hogy a viet­ná­mi férfi beszállt a magyar bűn­tár­sai autó­já­ba, majd átadott nekik egy autó­kul­csot. Egyi­kük ezután kiszállt, és a viet­ná­mi fér­fi­tól átvett kulccsal, a tőle kapott inst­ruk­ci­ó­kat követ­ve, egy, a közel­ben par­ko­ló gép­ko­csi­hoz lépett, fel­nyi­tot­ta annak cso­mag­tar­tó­ját, és onnan kivet­te az ott elő­ze­te­sen elhe­lye­zett, mint­egy 1 kilo­gramm­nyi, nagy­ke­res­ke­del­mi kisze­re­lé­sű mari­hu­á­nát rejtő nejlonzacskót.

A három magyar fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság tag­jai a XIV. kerü­let, Bos­nyák téren intéz­ke­dés alá von­ták, nem sok­kal később pedig viet­ná­mi bűn­tár­su­kat is elfogták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le öt évtől húsz évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az üggyel kap­cso­lat­ban köz­zé­tett koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek elérhetősége:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszer-kereskedelem-miatt-orizetben-0