Főoldal » Archív » Kábítószer-kereskedők letartóztatásának fenntartását indítványozta a fellebbviteli főügyészség

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a lajos­mi­zsei vád­lot­ta­kat 15 és 9 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

Az első­fo­kú íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tők 2014 év ele­jé­től 2016. ápri­lis 9-ig haszon­szer­zés érde­ké­ben kábí­tó­szert, és új pszi­cho­ak­tív anya­got vásá­rol­tak. A ter­hel­tek a „kris­tály” és „zsá­lya” elne­ve­zé­sű ille­gá­lis dro­got lakó­kör­nye­ze­tük­ben érté­ke­sí­tet­ték. A nyo­mo­zó ható­ság az elkö­ve­tők laká­sá­ban, és annak kör­nye­ze­té­ben elrejt­ve jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert és az érté­ke­sí­tés­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket fog­lalt le.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő egyik vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét rész­ben elis­mer­te, míg társa, és a sza­bad­lá­bon lévő elkö­ve­tők tagad­ták bűnös­sé­gü­ket.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­té­vel szem­ben az ügyész a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért, az elkö­ve­tők és védő­ik fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés érde­ké­ben fel­leb­bez­tek, ezért az íté­let nem jog­erős.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sát tovább­ra is fenn­tar­tot­ta. Ezen dön­tés elle­ni védel­mi fel­leb­be­zés ese­tén a Kúria hatá­roz.