Főoldal » Archív » Kábítószer-kereskedőket ítélt el jogerősen a Pécsi Ítélőtábla

A Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a Kapos­vá­ron jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő vád­lot­ta­kat, egyi­kük bün­te­té­sét – az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en – súlyosítva. 

A huszon­négy éves kapos­vá­ri férfi az inter­ne­ten több alka­lom­mal, tovább­ér­té­ke­sí­tés cél­já­ból kábí­tó­szert, illet­ve pszi­cho­ak­tív anya­got ren­delt, míg negy­ven­egy éves társa az így meg­szer­zett anyag egy részét tőle meg­vá­sá­rol­ta, és azt Kapos­vá­ron és kör­nyé­kén  érté­ke­sí­tet­te. A rend­őr­ség a vád­lot­ta­kat egy adás­vé­te­li ügy­let lebo­nyo­lí­tá­sa­kor érte tet­ten, majd mind­két vád­lott laká­sán továb­bi jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert és pszi­cho­ak­tív anya­got fog­lalt le. Ezt meg­elő­ző­leg a ható­ság egy kül­föld­ről online ren­delt, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó szál­lít­mányt már a cso­mag rep­tér­re érke­zé­se­kor tar­tott vám­el­len­őr­zés során lefoglalt.

Az első fokon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék mind­két vád­lott bűnös­sé­gét jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem, vala­mint új pszi­cho­ak­tív anyag­gal való vissza­élés bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg. Ezért a vád­lot­ta­kat 5-5 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lot­tak ter­hé­re súlyo­sí­tás végett jelen­tett be fel­leb­be­zést, ame­lyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A védel­mi fel­leb­be­zé­sek fel­men­tés­re, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­sé­re irányultak.

Az íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett jog­erős íté­le­té­vel a kábí­tó­szert és a pszi­cho­ak­tív anya­got beszer­ző vád­lott bün­te­té­sét 6 év 6 hónap­ra súlyo­sí­tot­ta, míg a tár­sá­val szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két 4 évre enyhítette.