Főoldal » Archív » Kábítószer-kereskedőkkel szemben emelt vádat a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val és tár­sá­val szem­ben, akik Sze­ged bel­vá­ro­sá­ban érté­ke­sí­tet­tek marihuánát.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke 2013. óta a sze­ge­di bel­vá­ro­si laká­sa mel­lett, az Anna-kút köze­lé­ben, alka­lom­sze­rű­en mari­hua­nát érté­ke­sí­tett. A fogyasz­tók mobil­te­le­fo­non hív­ták fel a fér­fit, aki­nek a laká­sá­ba fel­csen­get­tek, majd a tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ban kipor­ci­ó­zott ada­gok­ban adta át a kábítószert.

A férfi idő­köz­ben a szük­sé­ges isme­re­te­ket is meg­sze­rez­te, és 2016-tól rábe­szél­te tár­sát arra, hogy egy Sze­ged kör­nyé­ki tanyá­ban kezd­je­nek el ken­dert ter­mesz­te­ni. A rok­kant­nyug­dí­jas, moz­gá­sá­ban erő­sen kor­lá­to­zott férfi nehéz anya­gi körül­mé­nyei miatt elfo­gad­ta társa aján­la­tát és hoz­zá­já­rult ahhoz, hogy a tanyá­ja fő- és mel­lék­épü­le­té­ben ken­dert ter­messze­nek. Ezen kívül segí­tett a növé­nyek sza­po­rí­tá­sá­ban, gon­do­zá­sá­ban, locso­lá­sá­ban, ami­ért havi 50.000.-Ft-ot kapott.

A rend­őr­ség 2018 novem­be­ré­ben tar­tott ház­ku­ta­tást a bel­vá­ro­si lakás­ban, vala­mint a tanyán, ahol tizen­hat cse­rép­ben nevelt ken­dert, vala­mint nyolc­van­két tál­cán elhe­lye­zett virág­zó ken­dert fog­lal­tak le, több, mint két kilo­gramm szá­rí­tott növé­nyi tör­me­lék mel­lett. A lefog­lalt növé­nyi anya­gok tisz­ta ható­anyag­tar­ta­ma a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát is meghaladja.

A vád­irat sze­rint a vád­lott leg­alább nyolc fogyasz­tó­nak érté­ke­sí­tett évek óta rend­sze­re­sen mari­hu­á­nát, akik között kis­ko­rú­ak is voltak.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, vala­mint tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek kábí­tó­szer átadá­sá­val elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban, ille­tő­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.