Főoldal » Archív » Kábítószerek befolyása alatt vezetett - vádemelés

Bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt ismé­tel­ten kábí­tó­szer hatá­sa alatt veze­tett; a kerü­le­ti ügyész­ég letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyo­zott a nő ellen.

A vád­irat sze­rint a vád­lott  2019. szep­tem­ber 10-én, a kora dél­utá­ni órá­kat meg­elő­ző­en több­fé­le kábí­tó­szert, amfe­ta­mint, koka­int, mari­hu­á­nát és pszi­chot­róp anya­got szer­zett meg, ame­lyek egy jelen­tős részét elfo­gyasz­tot­ta. A nő ezen a napon, a XIV. kerü­let­ben, a veze­té­si képes­ség­re hát­rá­nyo­san ható sze­rek befo­lyá­sa alatt, bódult álla­pot­ban veze­tett egy gép­jár­mű­vet, ami­kor rend­őri intéz­ke­dés alá von­ták. A ter­helt gép­ko­csi­já­ban még volt a koráb­ban meg­szer­zett kábítószerből.

A vád­lott a cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek ide­jén érvé­nyes veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, mivel azt az elle­ne folya­mat­ban lévő más bün­te­tő­el­já­rás befe­je­zé­sé­ig – amely­ben később öt évet meg­ha­la­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték – bevonták.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nő ellen bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. Az ügyész­ség letöl­ten­dő fog­ház­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint a jár­mű­ve­ze­tés­től vég­le­ges hatá­lyú eltil­tást indítványozott.

A koráb­bi elíté­lé­se miatt a vád­lott jelen­leg – a büntetés-végrehajtási inté­zet­be tör­té­nő bevo­nu­lá­sá­ig – biz­to­sí­tá­si intéz­ke­dés alatt áll, tar­tóz­ko­dá­si helyét nem hagy­hat­ja el.