Főoldal » Archív » Kábítószerrel kereskedett két férfi Tatabányán - FOTÓVAL

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 20, és 21 éves fér­fi­val szem­ben, akik Tata­bá­nyán her­bált árul­tak az ismerőseiknek.

Mind­két férfi rend­sze­re­sen fogyasz­tott kábí­tó­szert. Az elkö­ve­tők meg­ál­la­pod­tak abban, hogy kábí­tó­szer fogyasz­tó élet­mód­juk finan­szí­ro­zá­sa érde­ké­ben közö­sen vásá­rol­nak és érté­ke­sí­te­nek her­bált. Ennek meg­fe­le­lő­en 2016. júni­us és 2016. októ­ber hóna­pok között heten­te két­szer Buda­pest­re utaz­tak, ahol isme­ret­len sze­mé­lyek­től meg­vet­ték a bódí­tó hatá­sú anya­got. A fér­fi­ak ezt köve­tő­en a kábí­tó­szert a tata­bá­nyai laká­su­kon, illet­ve annak kör­nyé­kén áru­sí­tot­ták 1000 forint/pakett áron.

A fér­fi­a­kat 2016 októ­be­ré­ben a laká­suk­ban kábí­tó­szer por­ci­ó­zás köz­ben a rend­őrök tet­ten érték. Itt a nyo­mo­zók a kábí­tó­szer táro­lá­sá­hoz, szét­osz­tá­sá­hoz, méré­sé­hez és fogyasz­tá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le.

Az elkö­ve­tők által érté­ke­sí­tett kábí­tó­szer ható­anyag tar­tal­ma nem érte el a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A kábí­tó­szer keres­ke­dők a cse­lek­ményt bűn­szö­vet­ség­ben követ­ték el, így a bűn­cse­lek­mény öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az egyik férfi bör­tön­bün­te­té­sét tölti, míg társa házi őri­zet­ben várja a tárgyalást.