Főoldal » Hírek » Kábítószert akart eladni a zenei fesztiválon - FOTÓKKAL - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy buda­pes­ti férfi ellen, aki a vád sze­rint kábí­tó­szert akart áru­sí­ta­ni egy Nóg­rád megyei fesz­ti­vá­lon, de a rend­őri ellen­őr­zés ezt meghiúsította. 

A vád sze­rint 2020 augusz­tu­sá­ban a férfi utasa volt annak a jár­mű­nek, melyet Becs­ke kör­nyé­kén rend­őri ellen­őr­zés alá von­tak. Tás­ká­já­ból külön­fé­le kábí­tó­sze­rek – amfe­ta­min, MDMA, kan­na­bisz és LSD - kerül­tek elő, a dro­go­kat a köze­li zenei ren­dez­vé­nyen akar­ta elad­ni. A fér­fit drog­teszt­je kimu­tat­ta, hogy az intéz­ke­dés előtt koka­int és amfe­ta­mint is fogyasztott.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit az ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ta meg. Vád­ira­tá­ban sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt az eljá­rás során kelet­ke­zett 1.141.239 Ft össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bá, hogy a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a vád­lott az első­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig marad­jon letartóztatásban.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.

A rend­őr­ség által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken talál­ha­tók: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/korzeti-megbizottak-fogtak-el-a-ferfit-aki