Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Kábítószert fogyasztott, majd hamis pénzzel fizetett – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fia­tal nőt, aki augusz­tus ele­jén hamis pénz­zel vásá­rolt egy mobil­te­le­font.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő 2020. augusz­tus 7-én a haj­na­li órák­ban Sze­ge­den 23 000 Ft-ért vásá­rolt egy neki vétel­re fel­kí­nált mobil­te­le­font. A vásár­lás ellen­ér­té­ke­ként átadott az eladó­nak egy 20 000 Ft-os hamis bank­je­gyet, amely eddig isme­ret­len körül­mé­nyek között került hozzá.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő­en a gya­nú­sí­tot­tat a rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták. A nő ruhá­za­tá­ból elő­ke­rült egy újabb hamis 20 000 Ft-os bank­jegy, amit szin­tén lefog­lal­tak a rend­őrök. Az eddi­gi ada­tok sze­rint mind­két bank­jegy tel­jes hami­sít­vány­nak minő­sül.

Az elő­ál­lí­tás­kor a gya­nú­sí­tot­tól vize­let­min­tát vet­tek és a drog­teszt kan­na­bisz fogyasz­tá­sát mutat­ta ki.

A hamis pénz for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­val elkö­ve­tett pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te, vala­mint a kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. A gya­nú­sí­tott ugyan­is Sze­ge­den és kör­nyé­kén isme­ret­len helye­ken szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként él, állan­dó beje­len­tett lakó­hellyel, vagy tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­zik, vala­mint több bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el a jelen eljá­rás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi idő­tar­tam­ra. A vég­zés nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.