Főoldal » Archív » Kábítószertől befolyásolt állapotban okozott balesetet, és elmulasztotta a segítségnyújtást, elsőfokon 5 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték

A kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság – első­fo­kon – bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azt a nőt, aki 2016 novem­be­ré­ben a XIV. kerü­let­ben koka­in­tól befo­lyá­solt álla­pot­ban gép­ko­csi­val elütött egy idős fér­fit, majd meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott a helyszínről. 

A vád­irat sze­rint a 27 éves nő 2016. novem­ber 7-én a kora dél­utá­ni órák­ban, Buda­pest XIV. kerü­le­té­ben a Füre­di úton koka­in befo­lyá­sa alatt vezet­te a gép­ko­csi­ját, ami­kor – fék­tá­vol­sá­gon kívül – a jár­dá­ról az úttest­re lépett a 85 éves sértett.

A vád sze­rint objek­tív körül­mény nem gátol­ta, hogy a vád­lott ész­re­ve­gye a jár­dá­ról az úttest­re lépő gya­lo­gost. A nő a gya­lo­gost a koka­in hatá­sa miatt nem ész­lel­te, ezál­tal az idős­ko­rú, ebből faka­dó­an külö­nös védel­met igény­lő sér­tett átha­la­dá­sá­ra egy­ál­ta­lán nem rea­gált, az elhá­rí­tást nem kezd­te meg, pedig a kése­de­lem nél­kü­li ész­le­lés és inten­zív – azon­ban saját magát és máso­kat sem veszé­lyez­te­tő – féke­zés ese­tén a jár­mű­vet a gya­lo­gos előtt meg­ál­lít­hat­ta volna. A veze­tő a sér­tet­tet féke­zés nél­kül ütöt­te el.

A bal­eset után a vád­lott segít­ség­nyúj­tás, illet­ve a men­tők és rend­őrök érte­sí­té­se nél­kül elhagy­ta a hely­színt. A bal­eset során elszen­ve­dett sérü­lé­sei miatt az idős­ko­rú férfi a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A fenti ese­ten túl­me­nő­en, a nő ter­hé­re a vád tár­gyát képez­te egy koráb­bi, 2016. ápri­li­si bódult álla­pot­ban – szin­tén koka­in­tól befo­lyá­solt álla­pot­ban – elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge is.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fen­ti­ek miatt a nővel szem­ben halált okozó bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te, a 2016. ápri­li­si cse­lek­mény miatt továb­bi egy rend­be­li bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot. A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a mai napon meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat, és őt 5 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint vég­le­ge­sen eltil­tot­ta a járművezetéstől.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.