Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Kalapáccsal állt bosszút a kutyáján – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 60 éves fér­fit, aki kala­páccsal törte be saját kutyá­ja koponyacsontját.

A vád­lott két kutyát, illet­ve nyu­la­kat és szár­nya­so­kat is tar­tott a lakó­he­lyén, azon­ban egyik kutyá­ja 2020 júli­u­sá­ban több nyu­lat, majd néhány nap­pal később egy libát is elpusz­tí­tott. Mialatt a férfi a kutya által elpusz­tí­tott álla­to­kat föl­del­te el, rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált, és a kutyát a kiásott gödör­höz húzta, majd bosszú­ból egy fém­ka­la­páccsal két alka­lom­mal fejbe ütöt­te. A továb­bi bán­tal­ma­zás­sal pedig csak azért hagyott fel, mert a vonyí­tó állat hang­ját hall­va a szom­széd­ja érte­sí­tet­te a fonyó­di rendőröket.

A kutya éle­tét a szak­sze­rű állat­or­vo­si ellá­tás men­tet­te meg. Az álla­tot a bán­tal­ma­zást köve­tő­en egy men­hely­re szál­lí­tot­ták, ahol a továb­bi orvo­si keze­lést és meg­fe­le­lő ellá­tást kapott.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság a 2020. októ­ber 5-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­bá­nó vád­lott bűnös­sé­gét, ezért vele szem­ben hat hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban egy évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki. Az íté­le­tet az ügyész­ség és a véde­lem is tudo­má­sul vette.