Főoldal » Archív » Kamera rögzítette a garázda elkövetők cselekményét

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat kettő fel­nőtt korú elkö­ve­tő­vel szemben.

Az ittas elkö­ve­tők egy esz­ter­go­mi szó­ra­ko­zó­he­lyen két békés ven­dé­get bán­tal­maz­tak. Az egyik elkö­ve­tő bele­kö­tött az egyik sér­tett­be. Ezt ész­lel­te a szó­ra­ko­zó­hely tulaj­do­no­sa, aki békí­tő­leg lépett fel. Ennek elle­né­re az egyik elkö­ve­tő a sér­tett­hez hajolt, két kéz­zel meg­lök­te, majd felé rúgott. A rúgá­sa len­dü­le­té­től az elkö­ve­tő hátra esve a föld­re került, amely miatt egy továb­bi sér­tett is elesett.

Az elesett sér­tett meg­pró­bált fel­áll­ni, ami­kor a sörö­ző bel­se­jé­ből a másik elkö­ve­tő kilé­pett, és min­den indok nél­kül, jobb lábá­val hátba rúgta és a kezé­vel, több alka­lom­mal háton ütöt­te a sér­tet­tet. A sér­tett véde­ke­zett és a föld­re teper­te az elkövetőt.

Az elkö­ve­tők kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos cse­lek­mé­nyét a sörö­ző biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, ame­lyet az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság bírál el.