Főoldal » Hírek » Kamera rögzítette a két nő forgalmas kereszteződésben történt verekedését - VIDEÓVAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 39 éves nővel szem­ben, aki Kapos­vá­ri egyik for­gal­mas keresz­te­ző­dé­sé­ben, fényes nap­pal bán­tal­maz­ta egyik haragosát.

A két nő koráb­ban már az egyik közös­sé­gi olda­lon össze­ka­pott egy­más­sal, ezért ami­kor 2020 feb­ru­ár­já­ban Kapos­vá­ron, a Don­ne­ri város­rész­ben talál­koz­tak, gyors szó­vál­tást köve­tő­en a vád­lott szin­te azon­nal csé­pel­ni kezd­te a hara­go­sát, akit egy temp­lom közel­sé­ge sem tar­tott vissza a garáz­da maga­tar­tá­sá­tól. A dula­ko­dás során a vád­lott előbb föld­re vitte a sér­tet­tet, majd fölé tér­del­ve több­ször meg­ütöt­te a nő arcát, a fejét kisebb erő­vel a beton­hoz ütöt­te, és több ujját is megharapta.

Annak elle­né­re, hogy mind­két nő tár­sa­sá­gá­ban volt férfi, a cse­te­pa­té­ba jó ideig egyi­kük sem avat­ko­zott be, és a kör­nyé­ken elha­la­dók­hoz hason­ló­an csak néz­ték a vere­ke­dést. A vád­lott végül két perc­nyi dula­ko­dás után fel­ha­gyott a sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­val, és távo­zott a hely­szín­ről. A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő és meg­bá­nó nővel szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A bán­tal­ma­zást a köz­te­rü­le­ti kame­ra rögzítette.