Főoldal » Archív » Kamerák előtt lopott - vádemelés - VIDEÓVAL

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki egy pécsi zálog­ház­ból ékszert lopott.

A férfi 2018 máju­sá­ban, egy pécsi üzlet­ház­ban talál­ha­tó zálog­ház előtt sétált el, ami­kor ész­lel­te, hogy a kira­kat­ban külön­bö­ző éksze­rek kerül­tek kiál­lí­tás­ra. A férfi az üzlet előtt tele­fo­ná­lást imi­tált, miköz­ben az üzlet eladó­i­nak a moz­gá­sát figyel­te. Mikor az eladók nem figyel­tek, a vád­lott a bolt­ba belép­ve az egyik arany ékszert magá­hoz vette, majd az üzle­tet elhagyta.

Az ékszer érté­ke 280.000 forint volt.

A férfi nem vette észre, hogy a bolt­ban kame­ra­rend­szer műkö­dik, mely a lopást végig rögzítette.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a lopás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 3 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.