Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Kamion rakterébe rejtve szállította a negyvenöt migránst- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a török állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, aki kami­on­nal Auszt­ri­á­ba akar­ta szál­lí­ta­ni a migránsokat. 

Az indít­vány sze­rint a férfi a Magyar­or­szág terü­le­té­re beuta­zá­si és az állam­ha­tár átlé­pé­sé­re jogo­sí­tó enge­déllyel nem ren­del­ke­ző  42 férfi és 3 nő szír állam­pol­gárt a román honos­sá­gú kami­on­ba azzal a szán­dék­kal vette fel, hogy a mig­ráns sze­mé­lye­ket Auszt­ri­á­ba szál­lít­ja. A mig­rán­so­kat szál­lí­tó kami­ont 2020. októ­ber 7-én haj­nal­ban a tata­bá­nyai rend­őrök az M1 autó­pá­lya A oldal 64 km szel­vé­nyé­ben meg­ál­lí­tot­ták, a sofőrt és uta­sa­it előállították.

A Tatai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság 2020. októ­ber 9-én ren­del­te el, hogy biz­to­sít­sa a bün­te­tő­el­já­rás­ban való jelenlétét.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás három hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítását.

A nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fotók http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/kamionban-megbujva-probaltak-ausztriaba-0  olda­lon tekint­he­tők meg.