Főoldal » Archív » Kamionba bújtatták a migránsokat - vádemelés egy bolgár és egy román embercsempész ellen Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy bol­gár és egy román férfi ellen, akik 2017. feb­ru­ár 12-én fizet­sé­gért 18, Nyugat-Európába tovább­utaz­ni szán­dé­ko­zó mig­ránst rej­tet­tek egy kami­on­ba és csem­pész­tek át a román-magyar határon.

A bol­gár és román vád­lot­tak meg­ál­la­pod­tak abban, hogy fizet­ség elle­né­ben mig­rán­so­kat csem­pész­nek át a román-magyar hatá­ron Magyar­or­szág­ra, majd az ország bel­se­jé­be szál­lít­ják őket. A mig­rán­sok úti célja Nyugat-Európa volt.

A román állam­pol­gár­sá­gú vád­lott egy kami­on­nal alu­mí­ni­um port szál­lí­tott Romá­ni­á­ból Kazinc­bar­ci­ká­ra, mikor a meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lot­tak 2017. feb­ru­ár 12-én dél­után Temes­vá­ron 18 szír és iraki mig­ránst búj­tat­tak el a kami­on­ban, majd ille­gá­li­san átcsem­pész­ték őket a román-magyar határon.

A mig­rán­so­kat az M43-as, majd az M5-ös autó­pá­lyán szál­lí­tot­ták. A kami­ont a román vád­lott vezet­te, míg bol­gár bűn­tár­sa egy sze­mély­au­tó­val elő­fu­tó­ként kísér­te őket. Este 6 óra körül a vád­lot­tak az M5-ös sztrá­da hetény­egy­há­zi pihe­nő­jé­ben meg­áll­tak, kiszál­lí­tot­ták a mig­rán­so­kat és távoz­tak a hely­szín­ről. A román férfi ezután a rako­mányt leszál­lí­tot­ta Kazinc­bar­ci­ká­ra, majd mind­két ember­csem­pész elhagy­ta az országot.

A mig­rán­sok közül 16 sze­mélyt a rend­őrök elfog­tak. A magyar ható­sá­gok a két ember­csem­pésszel szem­ben nem­zet­kö­zi és euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­cso­kat bocsá­tot­tak ki. A román vád­lott fel­ad­ta magát Sze­ge­den, míg bol­gár bűn­tár­sát a szerb ható­sá­gok fog­ták el, majd kiad­ták Magyarországnak.

A vád­lot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a tár­gya­lást, őket az ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát  és Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­su­kat indít­vá­nyoz­ta. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság dönt majd.