Főoldal » Hírek » Kamionokat dézsmáltak a sofőrök segítségével - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás, sik­kasz­tás és bűn­pár­to­lás miatt emelt vádat abban az ügy­ben, amely­ben egy test­vér­pár a tár­sa­ik segít­sé­gé­vel kami­o­nok­ban szál­lí­tott ömlesz­tett ter­mé­nyek­ből és gáz­olaj­ból egy ország­úti par­ko­ló­ban rend­sze­re­sen vásá­rol­tak kisebb-nagyobb téte­le­ket a sofő­rök­től. A mint­egy 2 mil­lió forint érté­kű „feke­te” áru ere­de­té­nek iga­zo­lá­sá­ra valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat is pró­bál­tak szerezni.

A vád­irat sze­rint a fülöp­há­zi férfi - az egyik vád­lott – tár­sai segít­sé­gé­vel 2020 novem­be­ré­től közel egy éven át az 52. számú főút egyik Kecs­ke­mét köze­li par­ko­ló­já­ban fuva­ro­zó cégek sofőr­je­i­től rend­sze­re­sen áron alul, „feke­tén” vásá­rolt ömlesz­tett ter­mé­nye­ket, ami­ket a sofő­rök a rájuk bízott szál­lít­mány­ból jog­ta­la­nul elvet­tek. A vád­lott báty­ja a búza, kuko­ri­ca, nap­ra­for­gó kami­o­nok­ból tör­té­nő leen­ge­dé­sé­hez szük­sé­ges zsá­ko­kat sze­rez­te be, továb­bá segí­tett test­vé­ré­nek a bűnös módon meg­szer­zett áruk árá­nak meg­ha­tá­ro­zá­sá­ban. Távol­lé­tük­ben egy har­ma­dik tár­suk vette át a par­ko­ló­ban a gabo­nát, ami­nek a meg­vá­sár­lá­sá­hoz a fia­ta­labb vád­lott biz­to­sí­tot­ta a pénzt. A vád­lot­tak a leg­alább 175 zsák­nyi ter­mény mel­lett ebben az idő­szak­ban mint­egy 1000 liter, kami­o­nok­ból leszí­vott gáz­ola­jat is meg­sze­rez­tek, melyet az idő­sebb fivér kerek­egy­há­zi ingat­la­ná­ban tároltak. 

A fia­ta­labb fivér 2021. novem­ber 10-én tör­tént elfo­gá­sát köve­tő­en a báty­ja az élet­tár­sa segít­sé­gé­vel a bűnös úton szer­zett áru ere­de­té­nek hamis iga­zo­lá­sa és az áru meg­tar­tá­sa érde­ké­ben hamis szám­lá­kat kívánt sze­rez­ni, továb­bá meg­kí­sé­rel­te a gáz­ola­jat értékesíteni.

A test­vér­pár idő­sebb tag­já­nak ami­att is felel­nie kell, mert egy kecs­ke­mé­ti gyár telep­he­lyé­ről a késő esti órák­ban kami­on­ba rejt­ve ello­pott 25 db akku­mu­lá­tort szer­zett meg a sofőr­től azért, hogy tovább érté­ke­sít­se. A kecs­ke­mé­ti rend­őrök az áru átra­ko­dá­sa köz­ben tet­ten érték.

Az ügyész­ség a test­vér­pár mind­két tag­ját jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel, tár­sa­i­kat bűn­pár­to­lás és lopás bűn­tet­té­vel, vala­mint sik­kasz­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Ügyük­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

 A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.