Főoldal » Archív » Kampánypénzek jogellenes felhasználása miatti újabb vádemelések Debrecenben

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat négy ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt ellen, akik a 2018. évi kam­pány­tá­mo­ga­tás­sal tör­vé­nye­sen nem szá­mol­tak el.

A 2018. évi ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok­ra egyé­ni válasz­tó­ke­rü­le­ti kép­vi­se­lő­je­lölt­ként nyil­ván­tar­tás­ba vett sze­mé­lyek 1.025.014,- Ft össze­gű kam­pány­tá­mo­ga­tás­ra vol­tak jogo­sul­tak. A jelöl­tek­kel a Magyar Állam­kincs­tár külön meg­ál­la­po­dást kötött és átad­ta a támo­ga­tás össze­gét tar­tal­ma­zó kincs­tá­ri kár­tyát.

A támo­ga­tás kizá­ró­lag a válasz­tá­si kam­pány­idő­szak alatt és a kam­pány­te­vé­keny­ség­gel össze­füg­gő kiadá­sok finan­szí­ro­zá­sá­ra volt for­dít­ha­tó, annak fel­hasz­ná­lá­sá­ról szám­lá­val vagy bizony­lat­tal kel­lett elszá­mol­ni. Az ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok után a Magyar Állam­kincs­tár a man­dá­tu­mot nem szer­zett vád­lot­ta­kat fel­hív­ta, hogy nyújt­sák be a támo­ga­tás­ra vonat­ko­zó elszá­mo­lá­su­kat.

Három füg­get­len kép­vi­se­lő­je­lölt vád­lott a fel­hí­vás­nak egy­ál­ta­lán nem tett ele­get, a par­la­ment­be be nem jutott párt kép­vi­se­le­té­ben indu­ló továb­bi vád­lott az állam­kincs­tár fel­hí­vá­sá­ra benyúj­tot­ta a támo­ga­tás fel­hasz­ná­lá­sá­ra vonat­ko­zó elszá­mo­lást. Később, az eljá­rás során olyan bizony­la­to­kat is becsa­tolt, ame­lyek mögött valós gaz­da­sá­gi ese­mény nem volt, a fik­tív szám­lák több mint 700.000,- Ft fel­hasz­ná­lá­sát iga­zol­ták valót­la­nul.

Az állam­kincs­tár vala­mennyi vád­lot­tat a támo­ga­tás két­sze­re­sé­nek meg­fe­le­lő összeg vissza­té­rí­té­sé­re köte­lez­te, amely­ből a vád­eme­lés idő­pont­já­ig önkén­tes meg­fi­ze­tés nem tör­tént, behaj­tás­sal csu­pán 57.000,- Ft térült meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség az elszá­mo­lást be nem nyúj­tó kép­vi­se­lő­je­löl­tek ellen költ­ség­ve­tés­ből szár­ma­zó pénz­esz­köz­zel kap­cso­lat­ban elő­írt elszá­mo­lá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt, a támo­ga­tást fik­tív szám­lák­kal iga­zo­ló jelölt­tel szem­ben nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zé­sek meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­ira­tok­ban az ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség 2019 máju­sá­ban három kép­vi­se­lő­je­lölt ellen ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt (https://ugyeszseg.hu/kampanypenzek-jogellenes-felhasznalasa-miatti-vademelesek-debrecenben/).

Azok­ban az ügyek­ben az ille­té­kes járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tak­kal szem­ben és a bírói dön­té­sek első fokon jog­erő­re emel­ked­tek.