Főoldal » Hírek » Kandallóban, a hamu között tárolták a „kristályt”, „cracket” és „bika” drogot - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés és kábí­tó­szer bir­tok­lás miatt vádat emelt egy kece­li csa­lád három tag­já­val szem­ben. Ők azzal biz­to­sí­tot­ták meg­él­he­té­sü­ket, hogy a csa­lád­fő által beszer­zett szin­te­ti­kus dro­go­kat kipor­ci­óz­va, hely­be­li – több eset­ben 18 év alat­ti - vevő­ik részé­re érté­ke­sí­tet­ték. A paket­tek­be cso­ma­golt dizáj­ner dro­got a leg­vál­to­za­to­sabb rej­tek­he­lyen tárol­ták: a műanyag terasz­asz­tal üre­ges lábá­ban, a kan­dal­ló tűz­te­ré­ben a hamu között vagy az udva­ri fara­kás között.

A vád­irat sze­rint a mun­ka­vi­szonnyal és beje­len­tett jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző kece­li csa­lád­fő 2019 nya­rá­tól a 2020 szep­tem­be­ré­ben tör­tént elfo­gá­sá­ig az élet­tár­sa és a fia köz­re­mű­kö­dé­sé­vel szin­te­ti­kus dro­gok: kris­tály, crack, ecs­ta­sy és bika drog érté­ke­sí­té­sé­vel biz­to­sí­tot­ta meg­él­he­té­sü­ket. Az új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat és az amfe­ta­mint a csa­lád­fő sze­rez­te be, a kábí­tó­szer­ből ő maga is fogyasz­tott. A fehér port digi­tá­lis mér­leg segít­sé­gé­vel alu­fó­lia paket­tek­be cso­ma­gol­ta és a vevők részé­re ada­gon­ként 1.000 forin­tért árul­ta. A lebu­kás elke­rü­lé­se érde­ké­ben a férfi a dizáj­ner dro­got tar­tal­ma­zó cso­ma­go­kat a vevők meg­ér­ke­zé­sé­ig az ingat­lan külön­bö­ző pont­ja­in: így a kan­dal­ló tűz­te­ré­ben, a hamu között, a tera­szon lévő műanyag asz­tal üre­ges lábá­ban illet­ve az udva­ri fara­kás között tárolta.

A kis­kő­rö­si rend­őrök a csa­lá­di ház­ban tar­tott kuta­tás során a háló­szo­ba szek­rény tete­jén elrej­tett pénz­tár­cá­ban és a kony­ha­fi­ók­ban is talál­tak több tucat „kris­tályt” és bika dro­got tar­tal­ma­zó paket­tet, a mér­le­gen pedig ecs­ta­sy maradványt.

Vevő­kö­rük­be a fel­nőt­tek mel­lett több 18 év alat­ti fia­tal is tar­to­zott. A keres­ke­dés­ben a férfi élet­tár­sa is segí­tett: a vevők a közös­sé­gi leve­le­ző­rend­szer­ben nála ren­del­ték meg az „anya­got”, így az asszony több száz pakett vevők­höz tör­té­nő eljut­ta­tá­sá­ban vett részt. Elő­for­dult azon­ban, hogy a férfi épp csak fel­nőtt­ko­rú fiát is bevon­ták a cso­ma­gok kiszállításába.

Az ügyész­ség a csa­lád­ta­go­kat az új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádol­ja. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi és sza­bad­lá­bon véde­ke­ző csa­lád­tag­jai bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.