Főoldal » Hírek » Kapcsolati erőszak és kiskorú veszélyeztetése – videós linkkel – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 49 éves fér­fi­val szem­ben, aki éve­ken keresz­tül bán­tal­maz­ta fele­sé­gét és 16 éves gyermekét.

A vád­irat sze­rint a házas­pár közö­sen nevel­te három gyer­me­két, akik közül kettő az elkö­ve­tés ide­jén kis­ko­rú volt.

2017-től a férfi gyak­ran itta le magát, rend­sze­res­sé vált agresszív visel­ke­dé­se, itta­san heves düh­ki­tört­é­sei vol­tak, fele­sé­gét ekkor kia­bál­va szi­dal­maz­ta. Több­ször elő­for­dult, hogy hasz­ná­la­ti tár­gya­kat tört össze, búto­ro­kat borí­tott fel. 2020 augusz­tu­sá­ban össze­tör­te a háló­szo­ba búto­ra­it, dísz­tár­gya­kat és fali pol­co­kat tett tönkre.

2020. augusz­tus 3-án ott­ho­nuk udva­rán lök­dös­ni kezd­te fele­sé­gét, majd vál­la­i­nál fogva meg­ra­gad­ta és nagy erő­vel meg­lök­te, ettől a nő az ott lévő kukák közé esett és bever­te a fejét. A férfi az akkor 16 éves lányát is bán­tal­maz­ta, ille­tő­leg azt mond­ta neki, hogy nem az ő gyer­me­ke és nem sze­re­ti őt, ordít­va szi­dal­maz­ta, a haját húzta és a hűtő­szek­rény ajta­ját a hátá­ra csukta.

A tör­tén­tek a lány sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­sé­re jelen­tős kiha­tás­sal vol­tak, öngyil­kos­sá­gi gon­do­la­tok és táp­lál­ko­zás­za­va­rok jelent­kez­tek nála.

Az ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak­kal, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ta meg a fér­fit. Mér­té­kes indít­vá­nyá­ban kérte, hogy amennyi­ben elis­me­ri a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, a bíró­ság 1 év 10 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je és 3 évre tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve aki­vel hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll. Bűnös­sé­ge ese­tén a 251.255 forint bűn­ügyi költ­sé­get is meg kell fizetnie.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.

A kap­cso­la­ti erő­szak témá­já­ban készült ügyész­sé­gi kis­film az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/nem-kell-megvarni-hogy-ver-folyjon-a-kapcsolati-eroszakrol/