Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Karácsony napján bántalmazta idős, beteg édesanyját – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az ünne­pi ebéd főzé­se köz­ben oko­zott sérü­lé­se­ket 80 éves édesanyjának.

A vád­irat sze­rint az egyik megye­be­li kis­vá­ros­ban az édes­any­já­val együtt élő vád­lott rend­sze­re­sen fogyasz­tott alko­holt és emi­att havi 3-4 alka­lom­mal agresszí­ven lépett fel az idős és beteg­sé­gei miatt nehe­zen mozgó édes­any­já­val, vala­mint test­vé­ré­vel szem­ben. Tavaly decem­ber 25-én, dél­ben, a vád­lott édes­any­ja a ház udva­rán az ünne­pi ebé­det főzte, ami­kor az addig­ra már nagy mennyi­sé­gű alko­holt elfo­gyasz­tó férfi ismé­tel­te szid­ni kezd­te őt, majd az ételt is lerúg­ta az asz­tal­ról. Ezt köve­tő­en - mialatt a sér­tett a kiöm­lött ételt taka­rí­tot­ta fel – a vád­lott az édes­any­ját arcon ütöt­te úgy, hogy a föld­re esve a fejét a beton­ba verte. A sér­tett összes­sé­gé­ben több, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el a bán­tal­ma­zás következtében.

A sér­tett idős korá­ra, az alap­be­teg­sé­gei okoz­ta moz­gás­kor­lá­to­zott­sá­gá­ra is figye­lem­mel a járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett testi sér­tés vét­ség miatt emelt vádat.

A koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban, majd a vád­eme­lés­kor távol­tar­tás hatá­lya alatt álló vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.