Főoldal » Hírek » Karácsonykor megint átvágta a határkerítést, ismét elfogták - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség határ­zár meg­ron­gá­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy szerb fér­fi­val szem­ben, aki egy hóna­pon belül két­szer is átvág­ta a szerb-magyar állam­ha­tá­ron lévő határ­ke­rí­tést azért, hogy ille­gá­li­san Magyar­or­szág­ra jut­has­son.

A vád­irat sze­rint a szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi 2022. decem­ber 25. nap­ján, a haj­na­li órák­ban, Bács­al­más köze­lé­ben egy drót­vá­gó kom­bi­nált fogó­val átvág­ta a szerb-magyar állam­ha­tá­ron lévő határ­ke­rí­tést és azon keresz­tül ille­gá­li­san belé­pett Magyar­or­szág terü­le­té­re. A vád­lott azon­ban nem jutott soká­ig, mert a rend­őrök egy órán belül Kun­ba­ja terü­le­tén elfog­ták és őri­zet­be vet­ték.

Az elkö­ve­tő 2022. novem­ber 26. nap­ján, egy­szer már átvág­ta a határ­ke­rí­tést, azért a cse­lek­mé­nyé­ért gyor­sí­tott eljá­rás­ban, bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést kapott. A kará­cso­nyi cse­lek­mé­nyét már ezen pró­ba­idő hatá­lya alatt követ­te el.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat határ­zár meg­ron­gá­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a novem­be­ri cse­lek­mé­nyé­ért kapott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés utó­la­gos vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.