Főoldal » Archív » Karácsonykor rablás, Szilveszterkor kifosztás - Vádemelés az idős, illetve mozgáskorlátozott sértettek sérelmére súlyos bűncselekményeket elkövető vádlottak ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 16 éves fia­tal­ko­rú és kettő fel­nőtt­ko­rú társa ellen, akik 2018. decem­ber 26-án, majd decem­ber 31-én két idős­ko­rú, illet­ve moz­gás­kor­lá­to­zott sér­tett sérel­mé­re követ­tek el vagyon elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nye­ket Kiskunmajsán.

Az isko­lai tanul­má­nyo­kat nem foly­ta­tó, gyám­ha­tó­ság által véde­lem­be vett 16 éves kis­kun­maj­sai fiú a 21 éves lány­test­vé­ré­vel és 26 éves barát­já­val 2018. decem­ber 26-án meg­egye­zett abban, hogy a köze­lük­ben lakó sér­tet­től pénzt sze­rez­nek. A meg­be­szé­lést köve­tő­en 17 óra körül meg­je­len­tek a 60 éves sér­tett házá­nál. A sér­tett fel­is­mer­te az abla­kon beko­po­gó 21 éves vád­lot­tat, ezért kiment kaput nyit­ni. A fia­tal­ko­rú vád­lott és 26 éves társa azon­ban benyom­ták a kaput és a sér­tett aka­ra­ta elle­né­re bemen­tek az udvar­ra, majd a lakásba.

A vád­lot­tak a pénze átadá­sá­ra szó­lí­tot­ták fel a sér­tet­tet, akit eköz­ben a 26 éves vád­lott bán­tal­ma­zás­sal fenye­ge­tett. A sér­tett azon­ban nem adta át a pén­zét, ezért a 26 éves vád­lott a meg­fé­lem­lí­té­se érde­ké­ben fel­vett a szek­rény­ről egy törött hegyű kést, azt a hegyé­vel a sér­tett irá­nyá­ba tart­va for­gat­ta a kezé­ben, majd letet­te. A sér­tett meg­fé­lem­lí­té­sé­re, ellen­ál­lá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra hasz­nált kés az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas volt.

A vád­lot­tak ezt köve­tő­en az ágyra lök­ték a sér­tet­tet, a fia­tal­ko­rú vád­lott és lány­test­vé­re lefog­ták a sér­tett keze­it, a 26 éves tár­suk pedig átku­tat­ta a sér­tett zse­be­it és elvett tőle egy mobil­te­le­font. A vád­lott kivet­te a tele­fon akku­mu­lá­to­rát, a kijel­ző­jét pedig össze­tör­te, hogy a sér­tett ne tud­jon segít­sé­get kérni. A fia­tal­ko­rú vád­lott a meg­fé­lem­lí­tett sér­tet­tet a szo­bá­ban tar­tot­ta, míg tár­sai – a 21 éves vád­lott hely­is­me­re­tét kihasz­nál­va - átku­tat­ták a lakást és az ott talált bőrönd­be, háti­zsá­kok­ba és nylon­szaty­rok­ba 59.520 forint érté­kű ruha­ne­mű­ket és hasz­ná­la­ti tár­gya­kat, szer­szá­mo­kat pakol­tak össze, majd távoz­tak. A tár­gyak egy részét a közel­ben lévő tuják alá rej­tet­ték - eze­ket a nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta -, a továb­bi tár­gyak sorsa isme­ret­len. A sér­tett kérte a meg nem térült 52.520 Ft össze­gű kára megtérítését.

A fia­tal­ko­rú vád­lott és lány­test­vé­re 2018. decem­ber 31-én dél­után pénz­ké­rés cél­já­ból meg­je­len­tek a 67 éves sér­tett­nél, a moz­gás­kor­lá­to­zott­sá­gát kihasz­nál­va enge­dé­lye nél­kül bemen­tek a házá­ba és pénzt kér­tek tőle. Miu­tán az ágyon ülő sér­tett közöl­te, hogy nincs pénze, a vád­lot­tak mellé ültek és a 21 éves vád­lott átölel­te a sér­tet­tet azzal az ürüggyel, hogy ellen­őr­zi a ruha­mé­re­tét, eköz­ben a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sér­tett ing­zse­bé­ből 10.000 forin­tot tulaj­do­ní­tott el. A sér­tett kára nem térült meg.

A járá­si ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő, bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, míg letar­tóz­ta­tás­ban lévő tár­sa­i­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság, mint Fia­tal­ko­rú­ak Bíró­sá­ga fog dönteni.