Főoldal » Hírek » Kardot ragadtak a bosszúállók - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 39 éves és egy 20 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, akik régi hara­go­su­kat bántalmazták.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak – apa és fia – 2019. októ­ber hónap végén ittas álla­pot­ban, az esti órák­ban egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen, az utcán tar­tóz­kod­tak, ahol össze­ta­lál­koz­tak egy régi hara­go­suk­kal. Elő­ször szó­vál­tás­ba kerül­tek a fér­fi­val, majd a náluk lévő dísz­kar­dok­kal elkezd­ték fenyegetni.

A férfi meg­ijedt tőlük, és hát­rál­va meg­pró­bált eljut­ni az anyó­sa házá­hoz, de meg­bot­lott és a föld­re esett. Ami­kor tér­de­lő állás­ból pró­bált fel­áll­ni, a vád­lot­tak közül az apa hoz­zá­lé­pett, az 1 méter hosszú dísz­kar­dot két kéz­zel mar­ko­la­tá­nál meg­fog­va a feje fölé emel­te, és ezzel a len­dü­let­tel lesúj­tott rá. A férfi véde­ke­zett, és jobb kar­ját a feje elé emel­te, amely­be a kard belevágott.

A sér­tett az ütés­től a föld­re rogyott, amire oda­ment a másik vád­lott is, és ő is egy dísz­kard­dal akart lesúj­ta­ni szin­tén a feje felől len­dít­ve, ekkor viszont a föl­dön lévő sér­tett úgy véde­ke­zett, hogy kirúg­ta táma­dó­ja lábát, ettől a vád­lott elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát, így nem talál­ta el a sértettet.

Az ese­mé­nye­ket viszont lát­ták a sér­tett roko­nai, a segít­sé­gé­re siet­tek, mire mind­két vád­lott elme­ne­kült a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló izom­sé­rü­lés­sel járó vágott sérü­lést szen­ve­dett el, amennyi­ben véde­ke­zés­ként a kar­ját nem emel­te volna a feje felé, élet­ve­szélyt okozó sérü­lés is bekö­vet­kez­he­tett volna.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak közül az apá­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, míg a fiá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.