Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Karján át szúrta mellkason a garázdát - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés miatt vádat emelt azzal a 31 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­vel szem­ben, aki egy utcai dula­ko­dás­nak oly módon vetett véget, hogy a vere­ke­dés egyik részt­ve­vő­jét a kar­ján át mell­ka­son szúrta.

2020. júli­us 12-én az éjsza­kai órák­ban egy 25 és egy 29 éves férfi Sal­gó­tar­ján egyik köz­te­rü­le­tén koráb­bi sérel­mük okán össze­szó­lal­ko­zott, mely­nek során a fia­ta­labb férfi egy fa szer­szám­nyél­lel több­ször a hátán meg­ütöt­te az idő­seb­bet. A bán­tal­ma­zott férfi ezután édes­any­ja házá­ba ment, ám hara­go­sa ennek abla­kát is betör­te. Emi­att a férfi vissza­ment a ház­ból az utcá­ra, dula­kod­ni kezd­tek egy­más­sal, mely­nek során egyi­kük még egy sep­rű­nye­let is magá­hoz vett. A két férfi garáz­da mag­tar­tá­sát a 31 éves vád­lott kívül­ről kísér­te figye­lem­mel, majd egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel a fia­ta­labb fér­fit jobb könyö­ke fölött olyan erő­vel szúr­ta meg, hogy a penge a sér­tett kar­ján átha­lad­va a borda tájék­ra is beha­tolt. A vád­lott ezután a hely­szín­ről elmenekült.

A 25 éves férfi a szú­rás követ­kez­té­ben kar­ján és mell­ka­sán könnyebb, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, ám a mell­üre­get meg­nyi­tó élet­ve­szé­lyes sérü­lés elma­ra­dá­sa csu­pán a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a 31 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés kísér­le­te miatt, míg a 25 és 29 éves férfi ellen garáz­da­ság miatt emelt vádat, mely­ben - bün­te­tett elő­éle­tük­re is figye­lem­mel - vala­mennyi­ük­kel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Arra az eset­re, ha a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, a főügyész­ség a 31 éves vád­lott tekin­te­té­ben 5 év sza­bad­ság­vesz­tés és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás, míg a garáz­da fér­fi­ak ese­té­ben a fia­ta­lab­bal szem­ben 2 év sza­bad­ság­vesz­tés és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás, az idő­seb­bel szem­ben 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett mér­té­kes indítványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék hoz döntést.