Főoldal » Archív » Karókkal, fejszével és bozótvágó késsel támadtak egymásra – letartóztatásba kerültek

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség öt férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, akik karók­kal, fej­szé­vel és macsé­tá­val fel­fegy­ver­kez­ve támad­tak egy­más­ra egy Nóg­rád megyei településen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. május 2-án, 13 óra­kor a három­fős tár­sa­ság szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy helyi csa­lád négy tag­já­val. A vesze­ke­dést köve­tő­en a két cso­port tag­jai össze­ve­re­ked­tek és köl­csö­nö­sen bán­tal­maz­ták egymást.

A gya­nú­sí­tot­tak egyik cso­port­ja a csa­lád tag­ja­it fej­szé­vel és karó­val fel­fegy­ver­kez­ve bán­tal­maz­ta, mely­nek követ­kez­té­ben közü­lük ket­ten met­szett és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. A csa­lád­ta­gok pedig karók­kal és egy bozót­vá­gó kés­sel -macsé­tá­val - támad­tak a velük szem­ben állók­ra, akik közül az egyik férfi alkar­ja eltört, míg társa könnyebb met­szett és zúzott sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A gya­nú­sí­tot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, vagy ria­dal­mat kelt­sen, így elle­nük cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult meg a büntetőeljárás.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en mind az öt gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek vagy meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében.

A bíró­ság vég­zé­se ellen a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be, míg az ügyész a vég­zést tudo­má­sul vette.