Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Károkozáshoz vezetett a vádlott engedékenysége- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki kis­ko­rú barát­nő­je kéré­sé­re meg­en­ged­te, hogy autó­val néhány métert meg­te­gyen, azon­ban a lány neki­üt­kö­zött egy par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi hátsó részé­nek, mert nem tudott vezetni.

2020. janu­ár 30-án az esti órák­ban a vád­lott és kis­ko­rú barát­nő­je az egyik deb­re­ce­ni üzlet­ház­ban lévő edző­te­rem­be men­tek a vád­lott autó­já­val. A mély­ga­rázs­ban par­kol­tak le.

22 óra körül befe­jez­ték az edzést és a barát­nő meg­kér­te a vád­lot­tat, enged­je meg neki, hogy ő áll­jon ki az autó­val a par­ko­ló­hely­ről. A vád­lott enge­dett a kérés­nek, a kis­ko­rú beült a sze­mély­gép­ko­csi veze­tő ülé­sé­be, mellé pedig beült a vád­lott. A barát­nő kis sebes­ség­gel elin­dult, jobb­ra akart kika­nya­rod­ni, azon­ban a vád­lott ész­re­vet­te, hogy nem jó a kanya­ro­dás íve, ezért rászólt, hogy áll­jon meg. A lány ekkor meg­ijedt és tapasz­ta­lat­lan­sá­ga foly­tán a fék­pe­dál helyett a gáz­pe­dál­ra lépett, ami­nek követ­kez­té­ben a gép­ko­csi ele­jé­vel neki­üt­kö­zött a közel­ben par­ko­ló egyik gép­jár­mű hátsó részé­nek. Ezt köve­tő­en a vád­lott és barát­nő­je helyet cse­rél­tek, a férfi vezet­te a sze­mély­gép­ko­csit és elhagy­ták a helyszínt.

A vád­lott úgy enged­te át az autó veze­té­sét, hogy tudta, a barát­nő­je sem veze­tői enge­déllyel, sem pedig veze­tői jár­tas­ság­gal nem rendelkezik.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.