Főoldal » Hírek » Karóval ütött agyon egy kutyát egy férfi Bácsalmáson - rendőrségi fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki 2021. már­ci­us 17-én a gond­já­ra bízott kutyát egy lakat­lan bács­al­má­si ingat­lan­hoz vitte, majd ott egy karó­val agyonütötte.

A vád sze­rint a vád­lott az egyik isme­rő­sé­től kapott egy keve­rék szuka kutyát. Az álla­tot azon­ban még­sem akar­ta meg­tar­ta­ni, ezért 2021. már­ci­us 17-én a déli órák­ban az ebet egy lakat­lan, romos bács­al­má­si ingat­lan­hoz vitte.

A vád­lott a kötél­lel pórá­zon tar­tott állat fejét egy fa karó­val szán­dé­ko­san olyan erő­vel ütöt­te meg, hogy a kutya attól elpusz­tult. Ezután a vád­lott az álla­tot hát­ra­hagy­va távo­zott a hely­szín­ről. Egy hely­bé­li azon­ban látta a vád­lot­tat távoz­ni az ingat­lan­ról, ész­re­vet­te a kutya tete­mét és érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A Bajai Járá­si Ügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat 2021. júni­us 7-én állí­tot­ta bíró­ság elé állat­kín­zás vét­sé­ge miatt. A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi az állat­kín­zást két fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el.

A Bajai Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat és 80 nap elzá­rás­ra ítél­te. Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész, vala­mint a vád­lott és védő­je is fel­leb­bez­tek. Az ügyész a fel­leb­be­zé­sé­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, a két fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, vala­mint az állat­kín­zás­hoz hasz­nált karó elkob­zá­sát indítványozta.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény és kép az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/allatkinzas-lehet-a-vad