Főoldal » Archív » Kavicson térdepeltetés, cigivel égetés, ökölütések

 A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tet önbí­rás­ko­dás, rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat három 16-17 éves fia­tal­ko­rú ellen, akik egy Somogy megyei gyer­mek­ott­hon lakói, és maga­tar­tá­suk­kal koráb­ban is szá­mos prob­lé­ma volt. 

Az ügy 16 éves vád­lott­ja 2018 júli­u­sá­ban tele­fon­já­nak vissza nem adása miatt úgy „lec­kéz­tet­te meg” a egyik kis­ko­rú sér­tet­tet, hogy őt az ott­hon egyik üres szo­bá­já­ba lök­dös­te, fejét, fülét ököl­lel ütöt­te. A bán­tal­ma­zás­ba bekap­cso­ló­dott a vád­lott 17 éves társa is, míg har­ma­dik tár­suk a bán­tal­ma­zás zavar­ta­lan lefo­lyá­sát figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta. 

A vád­lot­tak a sér­tet­tet egy asz­tal­hoz tér­de­pel­tet­ték, fel­szó­lí­tot­ták, hogy harap­jon rá az asz­tal szé­lé­re, majd ebben a test­hely­zet­ben ököl­lel több­ször a sér­tett fejé­re ütöt­tek. A bán­tal­ma­zás­sal ezt köve­tő­en sem hagy­tak fel, a sér­tett kezét az asz­tal­ra tet­ték, és ujja­it egy kés nye­lé­vel több­ször meg­ütöt­ték, a szo­bá­ba kavi­csot szór­tak, amire rátér­de­pel­tet­ték. E köz­ben több­ször a vád­li­já­ra ugrot­tak. A durva bán­tal­ma­zás végén a vád­lot­tak egy nagyobb pénz­összeg meg­fi­ze­té­sét köve­tel­ték a sér­tet­től. 

A bán­tal­ma­zás­ban részt vevő 17 éves vád­lott egy másik 13 és fél éves sér­tet­tet is ter­ro­ri­zált, úgy, hogy két­szer is meg­éget­te. Ami­kor a sér­tett az udva­ron elsé­tált a vád­lott mel­lett, az egy hir­te­len moz­du­lat­tal a nála lévő vihar­gyúj­tó­val meg­éget­te a sér­tett bal kar­ját, majd más­nap egy ciga­ret­tát nyo­mott el a sér­tett jobb lapoc­ká­ján. A sér­tett az égési sérü­lé­sek követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A 16 éves vád­lott emel­lett úgy vette el a sér­tett ciga­ret­tá­ját, hogy tenyér­rel majd ököl­lel több­ször arcon ütötte. 

 Az ügy két vád­lott­ja letar­tóz­ta­tás­ban van, a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség velük szem­ben javí­tó inté­ze­ti neve­lés alkal­ma­zá­sát, míg sza­bad­lá­bon lévő har­ma­dik tár­suk­kal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tást indítványozott.