Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Kegyetlen emberölés Józsefvárosban – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők 2022 októ­be­ré­ben egy VIII. kerü­le­ti lakás­ban, szó­vál­tást köve­tő­en, bru­tá­lis módon bán­tal­maz­ták egy isme­rő­sü­ket. A fér­fi­ak még órá­kig hagy­ták szen­ved­ni a maga­te­he­tet­len álla­pot­ba került fér­fit, aki még a hely­szí­nen bele­halt a sérü­lé­se­i­be.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. októ­ber 9-én, este egy VIII. kerü­le­ti lakás­ban ita­loz­tak régi isme­rő­sük­kel, a sér­tet­tel. A vád­lot­tak és a sér­tett között az éjsza­ka folya­mán szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során az egyik elkö­ve­tő ököl­lel arcon ütöt­te és a föld­re lökte a sér­tet­tet. Ezután csat­la­ko­zott hozzá a társa is, majd ezt köve­tő­en már együtt bán­tal­maz­ták az áldo­za­tot úgy, hogy mind­ket­ten fölé áll­tak, és soro­zat­ban, fel­vált­va, test­szer­te ütle­gel­ték és rug­dos­ták.

A sér­tett a bán­tal­ma­zást köve­tő­en, az elszen­ve­dett sérü­lé­se­i­ből eredő jelen­tős fáj­dal­mak köze­pet­te, még órá­kig feküdt a föl­dön, amely­nek során több­ször is jelez­te a vád­lot­tak­nak, hogy rosszul van. A fér­fi­ak elle­nek elle­né­re csak más­nap, kora dél­után hív­ták a men­tő­ket a sér­tett­hez, aki azon­ban a segély­hí­vást köve­tő­en per­ce­ken belül, még a men­tők meg­ér­ke­zé­se előtt éle­tét vesz­tet­te.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben hatá­ro­zott idejű fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tók.

A rend­őr­sé­gi fotók a hely­szí­ni szem­le során készül­tek.