Főoldal » Hírek » Kegyetlenül végzett 77 éves áldozatával - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 44 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 júni­u­sá­ban egy kőbá­nyai lakás­ban, egy vita után bru­tá­li­san és kitar­tó­an bán­tal­maz­ta idős­ko­rú isme­rő­sét, aki elhú­zó­dó szen­ve­dést köve­tő­en a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A vád­irat sze­rint a vád­lott élet­tár­sa 2020 máju­sá­tól albér­let­ben lakott a 77 éves sér­tett X. kerü­le­ti laká­sá­ban, ahol a vád­lott is több­ször járt, ezért ismer­te az idős fér­fit. A nőnek rend­sze­re­sek vol­tak a konf­lik­tu­sai a bér­be­adó­já­val, ami­ről az elkö­ve­tő tudott, ezért hara­gu­dott a sér­tett­re.

A férfi 2020. júni­us 28-án, reg­gel, a X. kerü­le­ti lakás­hoz ment, ahol ekkor a sér­tett egye­dül tar­tóz­ko­dott. A lakás­ban a két férfi beszél­ge­tett, a vád­lott köz­ben alko­holt fogyasz­tott, amely­nek hatá­sá­ra fel­erő­söd­tek benne a sér­tet­tel szem­be­ni indu­la­tok. Ez odáig fajult, hogy az elkö­ve­tő vesze­ke­dett, majd végül rátá­madt az idős­ko­rú fér­fi­ra, akit ezt köve­tő­en elhú­zó­dó­an, bru­tá­li­san és kitar­tó­an bán­tal­ma­zott, főleg ököl­lel, egy faha­sáb­bal, és más kemény tárggyal.

A férfi pár órá­val később ide­ig­le­ne­sen fel­ha­gyott a bán­tal­ma­zás­sal, magá­hoz vette a sér­tett - egyéb­ként már koráb­ban letil­tott - hitel­kár­tyá­ját, ami­vel egy köze­li dohány­bolt­ban sört és ciga­ret­tát pró­bált vásá­rol­ni. A dohány­bol­ti eladó­nak gya­nús lett a véres ruhá­jú, zavar­tan visel­ke­dő férfi, ezért nem hagy­ta jóvá a kár­tyás fize­tést. Ezt köve­tő­en a vád­lott egy kész­pénz­ki­adó auto­ma­tá­hoz ment, ahol a sér­tett kár­tyá­já­val 5.000 forin­tot pró­bált meg fel­ven­ni, az auto­ma­ta azon­ban a kár­tyát - a koráb­bi letil­tás okán - bevon­ta.

Ezután a vád­lott vissza­tért a sér­tett laká­sá­ba, ahol tovább foly­tat­ta az idős férfi bán­tal­ma­zá­sát. Az egyik lakó jel­zé­sé­re a tár­sas­ház gond­no­ka fel­ment a lakás­hoz, és a nyi­tott ajtón benéz­ve látta, amint a vád­lott bán­tal­maz­za az akkor már föl­dön fekvő sér­tet­tet. A gond­nok hívá­sá­ra kiér­ke­ző rend­őrök a vád­lot­tat a hely­szí­nen elfog­ták.

A sér­tett a nagy erejű, elhú­zó­dó, a tes­té­nek nagy részé­re kiter­je­dő bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen meg­halt, az éle­tét sem­mi­lyen orvo­si beavat­ko­zás nem ment­het­te volna meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 44 éves fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel, idős sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, vala­mint infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.