Főoldal » Archív » Kendert termesztettek a nógrádi testvérek

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt emelt vádat egy 42 éves és egy 33 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, akik egy­más szom­széd­sá­gá­ban ter­mesz­tet­tek kan­na­biszt.

A test­vér­pár két szom­szé­dos ház­ban él egy Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen. A rend­őr­ség 2018. júni­us 26-án tar­tott ház­ku­ta­tást náluk, mely során kide­rült, hogy a fér­fi­ak a lakó­há­za­ik kert­jé­ben, illet­ve az erre kiala­kí­tott fólia­sá­tor alatt ken­dert ter­mesz­tet­tek. Az idő­sebb fér­fi­nál 28, míg test­vé­ré­nél 40 kan­na­bisz haj­tás­da­ra­bot, továb­bá egy hűtő­szek­rény­ből 36 rózsa­szín, bagoly alakú tab­let­tát, fehér por­ral szennye­zett kis­ka­na­lat és simí­tó­zá­ras tasa­ko­kat fog­lalt le a nyo­mo­zó ható­ság. Ezen kívül mind­ket­tő­jük­nél a kan­na­bisz ter­mesz­té­sé­hez, gon­do­zá­sá­hoz és szá­rí­tá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, lám­pá­kat, hőmé­rő­ket, szén-dioxid ter­me­lő zsá­ko­kat, vala­mint már kiszá­rí­tott növény­ré­sze­ket is talál­tak.

A lefog­lalt, a köz­nyelv­ben ecs­ta­sy­ként ismert MDMA-t tar­tal­ma­zó tab­let­ták, vala­mint a kan­na­bisz (mari­hu­á­na) is kábí­tó­szer­nek minő­sül.

A vád­lot­tak a saját ter­més­ből kipró­bá­lás cél­já­ból isme­rő­se­ik­nek több alka­lom­mal adtak ciga­ret­tá­ba tekert kan­na­biszt, illet­ve abból maguk is fogyasz­tot­tak.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­su­kat, vala­mint az 1.673.000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sü­ket indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban.