Főoldal » Archív » Kerékpárokra szakosodott a tolvaj - videóval

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi haj­lék­ta­lan férfi ellen, aki sza­ba­du­lá­sa után Pécsett kerék­pá­ro­kat lopott.

A férfi több­ször volt bün­tet­ve vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A bör­tön­ből 2019. júli­us végén sza­ba­dult, sza­ba­du­lá­sa után már más­nap Pécs külön­bö­ző pont­ja­i­ról kerék­pá­ro­kat tulaj­do­ní­tott el.

Álta­lá­ban tár­sas­há­zak lép­cső­há­za­i­ba, gará­zsa­i­ba ment be, onnan lopta el a kerék­pá­ro­kat, mely­ben az sem gátol­ta meg, hogy a kerék­pá­rok több­szö­rö­sen le vol­tak zárva.

A férfi a sza­ba­du­lá­sá­tól elfo­gá­sá­ig tartó egy hónap alatt 18 sér­tett­nek össze­sen 1,5 mil­lió forin­tos kárt okozott.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye több­rend­be­li lopás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.