Főoldal » Hírek » Keresetet nyújtott be az ügyészség egy férfi ellen, aki kutyaviadalra képzett ki kutyákat - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága az ebtar­tás­tól vég­le­ges eltil­tás­ra irá­nyu­ló kere­set­tel élt a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szé­ken egy 36 éves férfi ellen, aki kutya­vi­a­dal­ra kép­zett ki kutyá­kat.

A férfi és tár­sai ellen a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség emelt vádat 2021. decem­ber 11. nap­ján til­tott állat­vi­a­dal szer­ve­zé­se és állat­kín­zás miatt.

A férfi 2020 tava­szá­tól tar­tott, tenyész­tett és képe­zett ki a többi vád­lot­tal hosszabb idő óta, rend­sze­re­sen és mód­sze­re­sen meg­szer­ve­zett állat­vi­a­da­lok­ra kutyá­kat. Az állat­vi­a­da­lo­kon har­co­ló kutyák küz­del­mét min­den alka­lom­mal un. bíró fel­ügyel­te, a har­cok­ról kép- és hang­fel­vé­te­le­ket is rög­zí­tet­tek a szer­ve­zők.

A 2020. novem­ber 28-i via­dal előtt a férfi a kutyá­ját több héten át „edzet­te” külön­bö­ző ember­te­len mód­sze­rek­kel: állat­or­vos által nem fel­ügyelt módon gyógy­sze­rez­te az álla­tot, enge­det­len­ség ese­tén fizi­ka­i­lag bán­tal­maz­ta, és egy e célra épí­tett spe­ci­á­lis futó­pa­don fut­tat­ta, a kutya nya­kán súlyos lánc­cal vagy nagy­mé­re­tű, nehéz nyak­örv­vel.

A vád­dal érin­tett állat­vi­a­dal Nyír­egy­há­zán zaj­lott, ahol a kutya­tu­laj­do­no­sok meg­egyez­tek, hogy a vesz­tes állat gaz­dá­ja 100.000 forin­tot fizet a győz­tes­nek. A kutyák közel 20 per­cen át küz­döt­tek egy­más­sal, a másik gazda álla­ta a köz­de­lem 10. per­cé­től a föl­dön, kime­rül­ten feküdt, majd a harc meg­sza­kí­tá­sát köve­tő­en nem sok­kal később súlyos sérü­lé­sei követ­kez­té­ben elpusz­tult. A vád­lott kutyá­ja több hónap­nyi szen­ve­dés után halt bele sérü­lé­se­i­be.

A Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság a kutya­tar­tó fér­fit sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

A bün­te­tő­bí­ró­ság íté­le­te után az ügy pol­gá­ri úton foly­ta­tó­dik: a férfi Nóg­rád megyei lak­he­lyé­re tekin­tet­tel ille­té­kes Nóg­rád Megyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ága kere­se­tet nyúj­tott be a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék­hez a férfi ellen. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság vég­le­ges hatállyal tilt­sa el őt az ebtar­tás­tól, mert cse­lek­mé­nye – ami a kutyá­ja halál­hoz is veze­tett – az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re okozó jog­sza­bá­lyi elő­írá­so­kat, vala­mint az erköl­csi és tár­sa­dal­mi nor­má­kat is súlyo­san meg­sér­tet­te.