Főoldal » Archív » Kérésre bankszámlákat nyitott a testvérpár Budapesten, majd az azokra érkező összeget felvették és átadták megbízójuknak – pénzmosás a vád ellenük

A Fővá­ro­si Főügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a buda­pes­ti test­vér­pár­ral és fel­buj­tó­juk­kal, egy 51 éves nővel - a III. r. vád­lot­tal - szem­ben, akik még 2015 nya­rán ez utób­bi kéré­sé­re Buda­pes­ten bank­szám­lá­kat nyi­tot­tak, majd onnan sze­mé­lye­sen és bank­kár­tyá­val pénzt vet­tek fel.

A test­vér­pár a III. r. vád­lott uta­sí­tá­sai sze­rint a szám­lák­ra Dél-Koreából, Spa­nyol­or­szág­ból érke­ző, fize­té­si műve­le­tek meg­té­vesz­tés­sel tör­tént fél­re­irá­nyí­tá­sá­val elkö­ve­tett csa­lá­sok­ból, tehát bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó pénz­össze­ge­ket több rész­let­ben több bank­fi­ók­ban vet­ték fel, majd átad­ták a III. r. vád­lott­nak, így összes­sé­gé­ben mint­egy 35 mil­lió Ft összeg­ben haj­tot­tak végre pénz­ügyi műveleteket.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban – mely ugyan nem köte­le­ző a vád­ha­tó­ság­nak, de az új eljá­rá­si tör­vény erre lehe­tő­sé­get biz­to­sít – alter­na­tív, konk­rét bün­te­té­si mér­té­ket tar­tal­ma­zó indít­ványt is tett mind­há­rom vád­lott­ra. Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rint az ügyész­sé­get ez az alter­na­tív bün­te­té­si indít­vány csak a bíró­ság min­den bün­te­tő ügy­ben köte­le­ző­en meg­tar­tan­dó tár­gya­lás elő­ké­szí­tő ülé­sé­nek ered­mé­nyé­hez képest köti.

Ugyan­is ha a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rik és elfo­gad­ják a vád­irat­ban sze­rep­lő tény­ál­lást és jogi minő­sí­tést, vala­mint lemon­da­nak a tár­gya­lás jogá­ról,  úgy az ügyé­szi alter­na­tív indít­vány­nál súlyo­sabb bün­te­tést a bíró­ság nem szab­hat ki.

A vád­be­li eset­ben az ügyész­ség az alter­na­tív indít­vá­nyá­ban a test­vér­pár női tag­já­ra   – aki több banki pénz­fel­vé­tel­ben is részt vett – 10 hónap, míg a fiú­test­vér­nél 8 hónap mind­ket­te­jük­nél  2-2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, míg a fel­buj­tó III. r. vád­lott ese­té­ben 2 év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.