Főoldal » Archív » Kerítés támasztó oszlop lopása autópályán

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik az M1-es autó­pá­lya vona­lán kerí­tés támasz­tó osz­lo­po­kat tulaj­do­ní­tot­tak el. 

A három vád­lott 2018. októ­ber 20-án, 21 óra és 22 óra közöt­ti idő­ben az M1-es autó­pá­lya Auszt­ria felé veze­tő olda­lán a 79+600 km-szelvényében, a Magyar Köz­úti Non­pro­fit Zrt. tulaj­do­nát képe­ző 4 db, 280 cm hosszú, 50*50*5 mm-es hor­gany­zott szög­acél kerí­tés támasz­tó osz­lo­pát tulaj­do­ní­tot­ta el oly módon, hogy az osz­lop vas részét az egyik vád­lott fle­xet hasz­nál­va kivág­ta, míg egyik társa az osz­lop alját ásó­val kiás­ta, miköz­ben a har­ma­dik elkö­ve­tő a vasat tartotta.

A három vád­lott össze­sen három osz­lo­pot sze­dett ki a leírt mód­szer­rel, majd azo­kat az egyik vád­lott egy sze­mély­gép­ko­csi cso­mag­te­ré­be tette. A negye­dik osz­lop eltu­laj­do­ní­tá­sa köz­ben a nyo­mo­zó ható­ság tet­ten érte a vád­lot­ta­kat a bűn­cse­lek­mény helyszínén.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke 29.432,- Ft, a vád­lot­tak a ron­gá­lás­sal 43.076,- Ft kárt okoztak.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, az elkö­ve­tés esz­kö­ze­i­ként lefog­lalt sarok­csi­szo­lót, cső­fo­gót, és ásót pedig koboz­za el.