Főoldal » Archív » Késelés egy rákospalotai szállón – a külföldi elkövetőt végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte a bíróság

Egy huszon­egy éves afgán férfi 2017 feb­ru­ár­já­ban XV. kerü­le­ti tar­tóz­ko­dá­si helyén rátá­madt két, szin­tén afgán állam­pol­gár­sá­gú lakó­tár­sá­ra, akik közül az egyik sér­tet­tet egy kés­sel súlyo­san meg­se­be­sí­tet­te. Az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján az ügy­ben első­fo­kú íté­let született.

A kerü­le­ti ügyész­ség 2017 júli­u­sá­ban benyúj­tott vád­ira­ta sze­rint az afgán állam­pol­gár­sá­gú vád­lott – aki oltal­ma­zott­ként tar­tóz­ko­dik Magyar­or­szá­gon - 2017. feb­ru­ár 08-án, a haj­na­li órák­ban, egy buda­pes­ti XV. kerü­le­ti utó­gon­do­zó­ban tar­tóz­ko­dott a szo­bá­já­ban két, szin­tén afgán állam­pol­gár­sá­gú szo­ba­tár­sá­val, akik­kel szó­vál­tás­ba keveredett.

A konf­lik­tus során a vád­lott a kony­há­ból magá­hoz vett egy kést, ami­vel az egyik sér­tett kar­ját és egyik ujját meg­vág­ta, vala­mint mind­ket­tő­jü­ket meg­ütöt­te. Ezután meg­fe­nye­get­te a sér­tet­te­ket, hogy amennyi­ben érte­sí­tik a rend­őr­sé­get, meg­ve­ri, illet­ve meg­öli őket.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kés­sel meg­tá­ma­dott sér­tett nyolc napon túli, súlyos sérü­lést szenvedett.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a kül­föl­di fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel való fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ta, majd ez utób­bi bűn­cse­lek­ményt a tár­gya­lá­son eljá­ró ügyész kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te kísér­le­té­re módosította.

A vád­eme­lés az ügy­ben ered­mé­nyes volt, az ügy­ben első­fo­kú íté­let szü­le­tett; az ügy vád­lott­ját a Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Bíró­ság - a módo­sí­tott vád­dal egye­ző­en – bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, egy­út­tal fenn­tar­tot­ta a vád­lott elő­ze­tes letartóztatását.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség a ter­helt ter­hé­re, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa végett fellebbezett.